ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಎಡವುತ್ತ ( 1 , 1 )
ಎಡವುವನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಎಡಹಸ್ತ ( 1 , 1 )
ಎಡಹಿ ( 4 , 4 )
ಎಡಹಿದರೆ ( 1 , 1 )
ಎಡಹಿಬೀಳುವಾಗ ( 1 , 1 )
ಎಡಹುತಾಣಕಿಸುತಾ ( 1 , 1 )
ಎಡಹೆಗಲಲ್ಲೆಡಗಲ್ಲಂವ ( 1 , 1 )
ಎಡಿ ( 1 , 1 )
ಎಡಿಎಡಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಎಡಿಯ ( 1 , 1 )
ಎಡಿಯಕೊಂಡೆದ್ದೋಡಿ ( 1 , 1 )
ಎಡಿಯಗೊಡದೆ ( 1 , 1 )
ಎಡಿಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಎಡಿಯು ( 2 , 1 )
ಎಡುವುದು ( 1 , 1 )
ಎಡೆ ( 9 , 7 )
ಎಡೆಎಡೆಗೆ ( 2 , 2 )
ಎಡೆಗಿದ್ದರು ( 1 , 1 )
ಎಡೆಗೆ ( 1 , 1 )
ಎಡೆಗೆಡಹಿವೀರ ( 1 , 1 )
ಎಡೆಗೆಡಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಎಡೆಗೈಯ ( 1 , 1 )
ಎಡೆಗೊಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಎಡೆಗೊಂಡಿರಲು ( 1 , 1 )
ಎಡೆದೆರಪಿಲ್ಲದ ( 2 , 1 )
ಎಡೆದೆರೆಪಿಲ್ಲದ ( 1 , 1 )
ಎಡೆದೆರೆಪಿಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಎಡೆಪಣಿಚಿಂತಾಕದ ( 1 , 1 )
ಎಡೆಬಿಡದ ( 1 , 1 )
ಎಡೆಬಿಡದನುತಪಿಸುತ ( 1 , 1 )
ಎಡೆಬಿಡದಲೆ ( 3 , 3 )
ಎಡೆಬಿಡದೆ ( 14 , 5 )
ಎಡೆಬಿಡದೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ಎಡೆಬಿಡದೊಡತೊಳ ( 1 , 1 )
ಎಡೆಮಾಡಿ ( 7 , 7 )
ಎಡೆಮಾಡಿದಳೊ ( 1 , 1 )
ಎಡೆಮಾಡಿಪುಡಿ ( 1 , 1 )
ಎಡೆಯ ( 7 , 5 )
ಎಡೆಯನು ( 2 , 2 )
ಎಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದ ( 1 , 1 )
ಎಡೆಯಲ್ಲಿ ( 2 , 1 )
ಎಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು ( 1 , 1 )
ಎಡೆಯಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಎಡೆಯಾಟ ( 1 , 1 )
ಎಡೆಯಾಡು ( 1 , 1 )
ಎಡೆಯಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಎಡೆಯು ( 1 , 1 )
ಎಡೆಯೊಳಿರಲು ( 1 , 1 )
ಎಡೆಯೊಳು ( 3 , 3 )