ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಉಚಿತವನ್ನೆ ( 1 , 1 )
ಉಚಿತವಪಂಡಿತರಿಗೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಉಚಿತವಮಿತ್ರವಿಂದಾಗೆ ( 1 , 1 )
ಉಚಿತವಮುದದಿ ( 1 , 1 )
ಉಚಿತವಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಉಚಿತವಲಕ್ಷಣದೇವಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಉಚಿತವಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಉಚಿತವಾದ ( 1 , 1 )
ಉಚಿತವಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ಉಚಿತವೀಯೆ ( 1 , 1 )
ಉಚಿತವು ( 1 , 1 )
ಉಚಿತವೆ ( 6 , 6 )
ಉಚಿತವೇ ( 3 , 3 )
ಉಚಿತಾರ್ಥ ( 1 , 1 )
ಉಚಿತಾವೇ ( 1 , 1 )
ಉಚಿತೆ ( 1 , 1 )
ಉಚಿತೇ ( 1 , 1 )
ಉಚಿತೇನೆ ( 1 , 1 )
ಉಚ್ಚ ( 4 , 3 )
ಉಚ್ಚಕುಲದಿ ( 1 , 1 )
ಉಚ್ಚಧ್ವನಿಯಿಂದ ( 1 , 1 )
ಉಚ್ಚನಿಹಉಚ್ಚ ( 1 , 1 )
ಉಚ್ಚನೀಚವೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಉಚ್ಚಪದವು ( 1 , 1 )
ಉಚ್ಚರಿಪ ( 1 , 1 )
ಉಚ್ಚರಿಪುದೆ ( 1 , 1 )
ಉಚ್ಚರಿಸದಿರೆ ( 1 , 1 )
ಉಚ್ಚರಿಸದೆ ( 1 , 1 )
ಉಚ್ಚರಿಸಲು ( 1 , 1 )
ಉಚ್ಚರಿಸಿ ( 2 , 1 )
ಉಚ್ಚರಿಸಿದ ( 1 , 1 )
ಉಚ್ಚರಿಸುತ ( 1 , 1 )
ಉಚ್ಚರಿಸುತಲಿರೆ ( 1 , 1 )
ಉಚ್ಚರಿಸುತಿರೆ ( 1 , 1 )
ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತ ( 1 , 1 )
ಉಚ್ಚರಿಸುವ ( 3 , 2 )
ಉಚ್ಚರಿಸುವರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಉಚ್ಚರಿಸುವಾದಿ ( 1 , 1 )
ಉಚ್ಚರಿಸುವೆ ( 1 , 1 )
ಉಚ್ಚರಿಸೆ ( 2 , 2 )
ಉಚ್ಚರೀಸಿಗೋಪತಿ ( 1 , 1 )
ಉಚ್ಚರೊಳು ( 1 , 1 )
ಉಚ್ಚವಿಗಳಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಉಚ್ಚಳಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಉಚ್ಚಳೆಂದೆನಿಸೋ ( 1 , 1 )
ಉಚ್ಚಾಟ5 ( 1 , 1 )
ಉಚ್ಚಾರ ( 1 , 1 )
ಉಚ್ಚಾರಜ್ಞಾನಿಜನರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಉಚ್ಚಾರಣೆ ( 1 , 1 )
ಉಚ್ಚಾರವ ( 1 , 1 )