ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ( 1 , 1 )
ಸ್ವೀಕರಿಸುವದೀ ( 1 , 1 )
ಸ್ವೀಕರಿಸುವಪರಿ ( 1 , 1 )
ಸ್ವೀಕರಿಸುವರು ( 1 , 1 )
ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಯ್ಯಪಾವಮಾನಿ ( 1 , 1 )
ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ( 1 , 1 )
ಸ್ವೀಕರಿಸುವೇ ( 1 , 1 )
ಸ್ವೀಕರಿಸೆ ( 1 , 1 )
ಸ್ವೀಕರಿಸೆನ್ನ ( 3 , 3 )
ಸ್ವೀಕರಿಸೆನ್ನನು ( 1 , 1 )
ಸ್ವೀಕರಿಸೆನ್ನಯ ( 2 , 2 )
ಸ್ವೀಕರಿಸೆಲೊ ( 1 , 1 )
ಸ್ವೀಕರಿಸೇಳು ( 1 , 1 )
ಸ್ವೀಕರಿಸೈ ( 7 , 7 )
ಸ್ವೀಕರಿಸೈಗಂಧವಾದೇವ ( 1 , 1 )
ಸ್ವೀಕರಿಸೊ ( 3 , 2 )
ಸ್ವೀಕರಿಸೋ ( 2 , 2 )
ಸ್ವೀಕರ್ಯನೆನಲು ( 1 , 1 )
ಸ್ವೀಕಾರ ( 10 , 9 )
ಸ್ವೀಕಾರದಿಂಕಾಮಿತಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಸ್ವೀಕಾರವನು ( 1 , 1 )
ಸ್ವೀಕಾರವು ( 1 , 1 )
ಸ್ವೀಕುರು ( 1 , 1 )
ಸ್ವೀಕುರುಭೋ ( 2 , 2 )
ಸ್ವೀಕುರುಹೇ ( 2 , 2 )
ಸ್ವೀಕೃತ ( 9 , 6 )
ಸ್ವೀಕೃತಮೋದ ( 1 , 1 )
ಸ್ವೀಕೃತಮೋದದಿ ( 1 , 1 )
ಸ್ವೀಕೃತವ ( 1 , 1 )
ಸ್ವೀಕೃತೈವತ್ತು ( 1 , 1 )
ಸ್ವೀಯ ( 3 , 2 )
ಸ್ವೇಚ್ಚೈಕಚರ ( 1 , 1 )
ಸ್ವೇಚ್ಛ ( 1 , 1 )
ಸ್ವೇಚ್ಛಚರಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಸ್ವೇಚ್ಛದಿ ( 2 , 1 )
ಸ್ವೇಚ್ಛನಾಗುವುದು ( 1 , 1 )
ಸ್ವೇಚ್ಛಾ ( 2 , 2 )
ಸ್ವೇಚ್ಛೆÉ್ಛಯಿಂ ( 1 , 1 )
ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯವಟು ( 1 , 1 )
ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಾದರಿಸಿದವಗೆ ( 1 , 1 )
ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂ ( 3 , 1 )
ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ( 3 , 2 )
ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದಲಣ್ಣನೊಡನೆ ( 1 , 1 )
ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದಲಿ ( 3 , 2 )
ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದೆದುರು ( 1 , 1 )
ಸ್ವೇಚ್ಛೋಪಾತ್ತ ( 1 , 1 )
ಸ್ವೇಚ್ಭೆಯಿಂದಲಿ ( 1 , 1 )
ಸ್ವೇದ ( 1 , 1 )
ಸ್ವೇದಜ ( 1 , 1 )