ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಲೋಲನೊ ( 1 , 1 )
ಲೋಲನ್ನ ( 2 , 2 )
ಲೋಲಪದಕ ( 1 , 1 )
ಲೋಲಪುರಂದರ ( 1 , 1 )
ಲೋಲಪುರಂದರವಿಠಲ3 ( 1 , 1 )
ಲೋಲಂಬುಜ ( 1 , 1 )
ಲೋಲಮಾನವ ( 1 , 1 )
ಲೋಲಮಿಳಿಂದಂ ( 1 , 1 )
ಲೋಲರಾಗಿರುವಂಥ ( 1 , 1 )
ಲೋಲರಾಮನ ( 1 , 1 )
ಲೋಲರಿಬ್ಬರು ( 1 , 1 )
ಲೋಲಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ( 1 , 1 )
ಲೋಲಲಿಹ ( 1 , 1 )
ಲೋಲಲೋಚನ ( 3 , 3 )
ಲೋಲಲೋಚನೆ ( 2 , 1 )
ಲೋಲಲೋಚನೆಯ ( 2 , 2 )
ಲೋಲಲೋಚನೆಯರ ( 1 , 1 )
ಲೋಲಲೋಚನೆಯಿಹ ( 1 , 1 )
ಲೋಲವಧು ( 1 , 1 )
ಲೋಲವರದವಿಠಲ ( 1 , 1 )
ಲೋಲವಾಲಿಸಂಹಾರ ( 1 , 1 )
ಲೋಲಸುರವರ ( 1 , 1 )
ಲೋಲಾ ( 17 , 14 )
ಲೋಲಾಕ್ಷಿ ( 7 , 7 )
ಲೋಲಾಕ್ಷಿಯರ ( 1 , 1 )
ಲೋಲಾಕ್ಷಿಯರು ( 1 , 1 )
ಲೋಲಾಟ ( 1 , 1 )
ಲೋಲಾಡ ( 1 , 1 )
ಲೋಲಾಡಲು ( 1 , 1 )
ಲೋಲಾಡಿ ( 1 , 1 )
ಲೋಲಾಡಿಕೊ ( 1 , 1 )
ಲೋಲಾಡು ( 4 , 3 )
ಲೋಲಾಡುತ ( 1 , 1 )
ಲೋಲಾಡುತಲಿರೆ ( 1 , 1 )
ಲೋಲಾಡುತಾ ( 1 , 1 )
ಲೋಲಾಡುತಿಪ್ಪುದ ( 1 , 1 )
ಲೋಲಾಡುತಿರು ( 1 , 1 )
ಲೋಲಾಡುವ ( 1 , 1 )
ಲೋಲಾಡುವರು ( 1 , 1 )
ಲೋಲಾಡುವಾ ( 1 , 1 )
ಲೋಲಾಡುವಾನಂದಾ ( 1 , 1 )
ಲೋಲಾಡೇನೆಂಬುದು ( 1 , 1 )
ಲೋಲಾನಂತ ( 1 , 1 )
ಲೋಲಾಂಬಕ ( 1 , 1 )
ಲೋಲಾಯತ ( 1 , 1 )
ಲೋಲಾಸ್ಥಿಮಾಲ ( 1 , 1 )
ಲೋಲಿಕಾಗಮ ( 1 , 1 )
ಲೋಲಿನಿ ( 1 , 1 )
ಲೋಲಿಸಿದ ( 1 , 1 )
ಲೋಲಿಸೆ ( 1 , 1 )