ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಲೋಚನನೇ ( 2 , 2 )
ಲೋಚನನೇಇಂದಿರೆಯರಸ ( 1 , 1 )
ಲೋಚನಭೂಮಿಜಾರಮಣ ( 1 , 1 )
ಲೋಚನಮಂದನು ( 1 , 1 )
ಲೋಚನಮಾಯವ ( 1 , 1 )
ಲೋಚನಯುಗ ( 1 , 1 )
ಲೋಚನರತರಳಪ್ರ- ( 1 , 1 )
ಲೋಚನರೆ ( 1 , 1 )
ಲೋಚನವ ( 1 , 1 )
ಲೋಚನಳೇ ( 1 , 1 )
ಲೋಚನಾ ( 2 , 2 )
ಲೋಚನಾಕಳಂಕ ( 1 , 1 )
ಲೋಚನಾಕಾರಊಧ್ರ್ವ ( 1 , 1 )
ಲೋಚನಾಯ ( 1 , 1 )
ಲೋಚನೆ ( 12 , 9 )
ಲೋಚನೆÀ ( 1 , 1 )
ಲೋಚನೆಗೆ ( 1 , 1 )
ಲೋಚನೆಯ ( 1 , 1 )
ಲೋಚನೆಯ- ( 1 , 1 )
ಲೋಚನೆಯರ ( 1 , 1 )
ಲೋಚನೆಯು ( 1 , 1 )
ಲೋಚನೆಯೇ ( 1 , 1 )
ಲೋಚಿ ( 1 , 1 )
ಲೋಚಿತದ ( 1 , 1 )
ಲೋಟಗಳು ( 1 , 1 )
ಲೋಟಾಂಗಣ ( 2 , 2 )
ಲೋಟಾಂಗಣ(?) ( 1 , 1 )
ಲೋಟಾಂಗಣವನು ( 1 , 1 )
ಲೋಟಾಂಗಣಾ ( 1 , 1 )
ಲೋಟಿಯನೆ ( 1 , 1 )
ಲೋಡಗೂಡಿ ( 1 , 1 )
ಲೋಡಾ ( 1 , 1 )
ಲೋಡಿ ( 1 , 1 )
ಲೋಡು ( 1 , 1 )
ಲೋಡುತಿರೆ ( 1 , 1 )
ಲೋತ್ತ ( 1 , 1 )
ಲೋತ್ತಿನರ ( 1 , 1 )
ಲೋದಗುವ ( 1 , 1 )
ಲೋಧಕನೇಭವಜಪಾಕ್ಷರ ( 1 , 1 )
ಲೋಪ ( 6 , 5 )
ಲೋಪಅಪಾರ ( 1 , 1 )
ಲೋಪಗಡಿ ( 1 , 1 )
ಲೋಪಗಳಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಲೋಪಗೈದಯ ( 1 , 1 )
ಲೋಪಗೈವ ( 1 , 1 )
ಲೋಪಗೈಸೋದು ( 1 , 1 )
ಲೋಪಗೊಳಿಸುವ ( 1 , 1 )
ಲೋಪತುಂಬಿ ( 1 , 1 )
ಲೋಪನೆ ( 1 , 1 )
ಲೋಪನೇ ( 1 , 1 )