ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಹಂಚಿಕೇಲಿ ( 1 , 1 )
ಹಂಚಿಕೊಂಬುವುದಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಹಚಿಕೋ ( 1 , 1 )
ಹಂಚಿಕ್ಹಾಕಿ ( 1 , 1 )
ಹಂಚಿಗು ( 1 , 1 )
ಹಂಚಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಹಂಚಿಚನೆ ( 1 , 1 )
ಹಂಚಿದ ( 2 , 2 )
ಹಂಚಿದನು ( 1 , 1 )
ಹಂಚಿದಿ ( 1 , 1 )
ಹಂಚಿನ ( 1 , 1 )
ಹಂಚಿನಾಳಿನವ ( 1 , 1 )
ಹಂಚಿನೆದುರಲಿ ( 1 , 1 )
ಹಂಚಿನೊಳ್‍ಇನ್ನು ( 1 , 1 )
ಹಂಚಿನೋಳ್ಹಲ್ಕಿಸಿದಂತಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ಹಂಚಿಪ ( 2 , 1 )
ಹಂಚಿಪೋಗುವ ( 1 , 1 )
ಹಂಚಿಸಿಕೊಟ್ಟೆನೆ ( 1 , 1 )
ಹಂಚು ( 2 , 1 )
ಹಂಚುತೆ ( 1 , 1 )
ಹಂಚುನರ2 ( 1 , 1 )
ಹಂಚುವ ( 1 , 1 )
ಹಂಚುವುಗಾಣದೆ ( 1 , 1 )
ಹಂಚೇನೆಂದರೆಲಂಚಗುಳಿಯು ( 1 , 1 )
ಹಂಚೇಳರಿಂ ( 1 , 1 )
ಹಚ್ಚ ( 2 , 2 )
ಹಚ್ಚಗೆ ( 1 , 1 )
ಹಚ್ಚಡ ( 2 , 2 )
ಹಚ್ಚಡಂಗಳ ( 1 , 1 )
ಹಚ್ಚಡದ ( 1 , 1 )
ಹಚ್ಚಡವ ( 1 , 1 )
ಹಚ್ಚಡವಗೆಯ ( 1 , 1 )
ಹಚ್ಚಡವನ್ನು ( 1 , 1 )
ಹಚ್ಚಡವೂ ( 1 , 1 )
ಹಚ್ಚದಾತ ( 1 , 1 )
ಹಚ್ಚದಿರೆ ( 1 , 1 )
ಹಚ್ಚದೆ ( 1 , 1 )
ಹಚ್ಚನೆ ( 1 , 1 )
ಹಚ್ಚಬಾರದು ( 1 , 1 )
ಹಚ್ಚಲಿಬೇಕು ( 1 , 1 )
ಹಚ್ಚಲು ( 3 , 3 )
ಹಚ್ಚಲುಗಾಳಿಯ ( 1 , 1 )
ಹಚ್ಚಲುಸುರರೆಲ್ಲಾ ( 1 , 1 )
ಹಚ್ಚಿ ( 35 , 22 )
ಹಚ್ಚಿಕಾಯದ ( 1 , 1 )
ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡ ( 1 , 1 )
ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿಹ ( 1 , 1 )
ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ( 2 , 2 )
ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡೆನಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಹಚ್ಚಿಕೊಳಬೇಡಶರೀರ ( 1 , 1 )