ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಭಕುತಿಭರದಿ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಭಾಗ್ಯಗಳಾ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಮತಿಯು ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಮಾತ್ರವು ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಮಾರ್ಗವ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಮಾರ್ಗವರು' ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಯ ( 93 , 37 )
ಭಕುತಿಯ1 ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಯಂಕುರವಿಲ್ಲಾ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಯಕೊಡು ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಯಕ್ಷೋಣಿಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಯಚ್ಚರ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಯಂತೆ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಯಂದದಿ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಯನರಿಯದಪಾಮರನನು ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಯನರಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಯನರಿಯೆನುಶೇಷಶಯನ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಯನಾ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಯನಾದೊ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಯನಾನೊಂದರಿಯೇ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಯನಿತ್ತು ( 8 , 8 )
ಭಕುತಿಯನಿತ್ತುಪರಿಪಾಲಿಸಬೇಕು ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಯನೀಯೇ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಯನೀಯೋ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಯನೀವ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಯನು ( 16 , 13 )
ಭಕುತಿಯನುಕರುಣಿಸೀ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಯನುಸೂರೆಗೈಯ್ಯೆ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಯನೆ ( 5 , 5 )
ಭಕುತಿಯನೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಯನ್ನು ( 5 , 4 )
ಭಕುತಿಯನ್ನೆ ( 2 , 2 )
ಭಕುತಿಯನ್ನೊದವಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಯಮಾಡಲು ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಯಲಿ ( 44 , 18 )
ಭಕುತಿಯಲಿ3 ( 2 , 2 )
ಭಕುತಿಯಲಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಯಲಿಂದ ( 3 , 3 )
ಭಕುತಿಯಲಿಂದಕೃತಿ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಯಲಿಂದಚರಿಪ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಯಲಿಂದಾ ( 2 , 2 )
ಭಕುತಿಯಲಿವರ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಯಲಿಸೇವೆಮಾಳ್ಪ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಯಲೀ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಯಲೀ2 ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಯಲ್ಲವೆ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಯಲ್ಲಿ ( 4 , 3 )
ಭಕುತಿಯಲ್ಲೀ2 ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಯಸಹಸ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಿಯಸುಕೃತಉಣಲುಬೇಕು2ವಿಷಯ ( 1 , 1 )