ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಬಗಿತವ್ನೆ ( 1 , 1 )
ಬಂಗಿತಿಂದ ( 1 , 1 )
ಬಗಿದ ( 2 , 2 )
ಬಗಿದನು ( 2 , 2 )
ಬಗಿದಲ್ಲಿ ( 2 , 2 )
ಬಗಿದವಾತಸುತನು ( 1 , 1 )
ಬಗಿದಳವಡಿಸಿಯ ( 1 , 1 )
ಬಗಿದಾ ( 1 , 1 )
ಬಗಿದು ( 8 , 7 )
ಬಗಿದುಅತಿ ( 1 , 1 )
ಬಗಿದುಕೊಂದ ( 1 , 1 )
ಬಗಿದೂನಾರೀಯ ( 1 , 1 )
ಬಗಿನಾಗವೇಣಿಯು ( 1 , 1 )
ಬಗಿಬಗಿ ( 1 , 1 )
ಬಗಿಬಗಿಯ ( 1 , 1 )
ಬಗಿಬಲ್ಲಾ ( 1 , 1 )
ಬಗಿಬ್ಯಾಡ ( 1 , 1 )
ಬಗಿಯ ( 4 , 3 )
ಬಗಿಯಣ್ಣಾ ( 1 , 1 )
ಬಗಿಯದಂತೆ ( 1 , 1 )
ಬಗಿಯದೆ ( 1 , 1 )
ಬಗಿಯನು ( 1 , 1 )
ಬಗಿಯಲಿ ( 3 , 2 )
ಬಗಿಯಲಿಂದ ( 1 , 1 )
ಬಗಿಯಲು ( 1 , 1 )
ಬಗಿಯಿಂದಾ ( 1 , 1 )
ಬಗಿಯು ( 2 , 2 )
ಬಗಿಯುತ್ತ ( 1 , 1 )
ಬಗಿಯುಲ್ಮಾತಾಡುತ ( 1 , 1 )
ಬಗಿಯೇನೆ ( 1 , 1 )
ಬಗಿಯೇನೊ ( 1 , 1 )
ಬಗಿಯೊ ( 1 , 1 )
ಬಗಿವರಲೀತನೇ ( 1 , 1 )
ಬಗಿಹೇಳ ( 1 , 1 )
ಬಗುಳಿ ( 1 , 1 )
ಬಗುಳುಚ್ಚರಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಬಗುಳುವ ( 1 , 1 )
ಬಗುಳೋದು ( 1 , 1 )
ಬಗೆ ( 234 , 64 )
ಬಗೆ-ಬಗೆಯ ( 1 , 1 )
ಬಗೆ2ಕುಲದೇವತೆಯ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಇತ್ತು ( 1 , 1 )
ಬಗೆಕುಚ್ಛಿತಾರ್ಥ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಕುಂದದೆ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಗಂಜರು ( 1 , 1 )
ಬಗೆಗಂಡೂ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಗಳ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಗಳನು ( 2 , 2 )
ಬಗೆಗಳುಂಟಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಗಾಣರೊ ( 1 , 1 )