ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಖಂಡಿಸಿಸಾಧಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಖಂಡಿಸಿಹೇಯಮತವಿದ್ವಂಸ ( 1 , 1 )
ಖಂಡಿಸೀ ( 2 , 2 )
ಖಂಡಿಸೀಡ್ಯಾಡು ( 1 , 1 )
ಖಂಡಿಸೀದವನಾ ( 1 , 1 )
ಖಂಡಿಸು ( 3 , 3 )
ಖಂಡಿಸು-ಆನಂದದಲಿರಿಸು ( 1 , 1 )
ಖಂಡಿಸುತ ( 1 , 1 )
ಖಂಡಿಸುತಭೃತ್ಯ ( 1 , 1 )
ಖಂಡಿಸುತಭೋಧಿಸುತ ( 1 , 1 )
ಖಂಡಿಸುತಲಿ ( 3 , 3 )
ಖಂಡಿಸುತಾ ( 1 , 1 )
ಖಂಡಿಸುತಿರುವ ( 1 , 1 )
ಖಂಡಿಸುತಿಹ ( 1 , 1 )
ಖಂಡಿಸುತ್ತ ( 1 , 1 )
ಖಂಡಿಸುತ್ತಲಿಆಕೆವಾಳರ ( 1 , 1 )
ಖಂಡಿಸುವ ( 1 , 1 )
ಖಂಡಿಸುವಂಥ ( 1 , 1 )
ಖಂಡಿಸುವಾ ( 1 , 1 )
ಖಂಡಿಸುವಾಗ ( 1 , 1 )
ಖಂಡಿಸೆಕೃತ್ಯವೂ ( 1 , 1 )
ಖಂಡಿಸೆಂದು ( 1 , 1 )
ಖಂಡಿಸೊ ( 1 , 1 )
ಖಂಡಿಸೋ ( 1 , 1 )
ಖಡಿಸೋತು ( 1 , 1 )
ಖಂಡೀ ( 1 , 1 )
ಖಂಡೀಸಿ ( 1 , 1 )
ಖಡು ( 3 , 1 )
ಖಡುಕೋಪದಲಿ ( 1 , 1 )
ಖಡುಗ ( 4 , 4 )
ಖಡುಗದಲಿ ( 1 , 1 )
ಖಡುಗದಿ ( 3 , 2 )
ಖಡುಗದಿಂದಲಿ ( 1 , 1 )
ಖಡುಗಧಾರಿತುರಗಸವಾರಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಖಡುಗವನು ( 1 , 1 )
ಖಡುದ್ವೇಷ ( 1 , 1 )
ಖಡುನಂದಗೋಪನಾ ( 1 , 1 )
ಖಡುನಂದಗೋಪಾ ( 1 , 1 )
ಖಡುನಿದ್ರಿ ( 1 , 1 )
ಖಡುಪಾಪಿ ( 2 , 1 )
ಖಡುಮೋಹ ( 1 , 1 )
ಖಂಡೆಯ ( 1 , 1 )
ಖಂಡೆಯದೊಳು ( 1 , 1 )
ಖಂಡೆಯವನು ( 1 , 1 )
ಖಂಡೆಯುವೇಕೆಮುಂಡೆಮೋಳಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಖಂಡೆರಾಯನುದ್ಧರಿಸಿದವನಾ ( 1 , 1 )
ಖಂಡೆರಾಯನೆಂದುಕೆಂಡದ ( 1 , 1 )
ಖಂಡೇರಾಯ ( 1 , 1 )
ಖಂಡೇರಾಯದಿವಿಜರ ( 1 , 1 )
ಖಂಡೇರಾಯನಿಗುನಗರಜನರಿಗು ( 1 , 1 )