ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಎಡಬಲದಲ್ಲಿ ( 2 , 2 )
ಎಡಬಲದವ ( 1 , 1 )
ಎಡಬಲದವರ ( 1 , 1 )
ಎಡಬಲದವರು ( 1 , 1 )
ಎಡಬಲದಿ ( 8 , 7 )
ಎಡಬಲದಿಸ್ತುತಿಸುತ ( 1 , 1 )
ಎಡಬಲದೊಳಾದ ( 1 , 1 )
ಎಡಬಲದೋಳಿಂದೊಲಿದು ( 1 , 1 )
ಎಡಬಲದೋಳ್ ( 1 , 1 )
ಎಡಬಲನೊಡದೆ ( 1 , 1 )
ಎಡಬಲಮಾಡಿ ( 1 , 1 )
ಎಡಬಲಮುತ್ತಿನಂಗಡಿ ( 1 , 1 )
ಎಡಬಲಲಿಂದಿರೆದೇವಿ ( 1 , 1 )
ಎಡಬಲವು ( 1 , 1 )
ಎಡಬಾರಿ ( 1 , 1 )
ಎಡಬಿಡÀದೆ ( 1 , 1 )
ಎಡಬಿಡದಲೆ ( 1 , 1 )
ಎಡಬಿಡದಿರುವಾಗ ( 1 , 1 )
ಎಡಬಿಡದಿಹ ( 1 , 1 )
ಎಡಬಿಡದೆ ( 9 , 5 )
ಎಡಬಿಡದೆಅಸಮ ( 1 , 1 )
ಎಡಬಿಡದೆನ್ನನು ( 1 , 1 )
ಎಡಬಿಡದೆಲೆ ( 1 , 1 )
ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಎಡಭೂಮಾರ್ಣವ ( 1 , 1 )
ಎಡರ ( 2 , 1 )
ಎಡರಿಗಾಗುವರಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಎಡರಿಗೆದೆ ( 1 , 1 )
ಎಡರು ( 10 , 4 )
ಎಡರುಗಳ ( 1 , 1 )
ಎಡರುಗಳನು ( 1 , 1 )
ಎಡರುಗಳು ( 1 , 1 )
ಎಡರುಗಳೊಂದೊಂದರಲಿ ( 1 , 1 )
ಎಡರುತೊಡರನು ( 1 , 1 )
ಎಡರುತೊಡರಿಗೆದೆಒಡೆಯದೆ ( 1 , 1 )
ಎಡರೆನಗಿರಲಿ ( 1 , 1 )
ಎಡರೇಸು ( 1 , 1 )
ಎಡರ್ಗೋಟಆಪತ್ತುಗಳಿಗೋಟ ( 1 , 1 )
ಎಡವಟ್ಟಾದ ( 1 , 1 )
ಎಡವಟ್ಟಾಯಿತು3 ( 1 , 1 )
ಎಡವಟ್ಟುಗಳು ( 1 , 1 )
ಎಡವದಿರುವುದೇನೊ ( 1 , 1 )
ಎಡವರಲಕ್ಷ್ಮೀ ( 1 , 1 )
ಎಡವಿ ( 4 , 3 )
ಎಡವಿದಾ ( 1 , 1 )
ಎಡವಿದ್ದ ( 1 , 1 )
ಎಡವಿಬಿದ್ದಿತು ( 1 , 1 )
ಎಡವುತಲಿರುವರು ( 1 , 1 )
ಎಡವುತಲೆ ( 1 , 1 )
ಎಡವುತಿರಲಿನಡೆಯಲಾರದೆ ( 1 , 1 )