ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಯೋಗನಿದ್ರೆಯೊಳಿರೆ ( 1 , 1 )
ಯೋಗನಿದ್ರೆಲಿ ( 1 , 1 )
ಯೋಗನಿಧಾನನೆನ್ನಿ ( 1 , 1 )
ಯೋಗನಿಷ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಯೋಗನು ( 1 , 1 )
ಯೋಗನೃಕೇಸರಿಪಾಲಯ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಪಟ್ಟಿಯಾಂತು ( 1 , 1 )
ಯೋಗಪುರುಷ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಫಲ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಬೆಳಗಿನೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಭೋಗ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಭೋಗ1 ( 1 , 1 )
ಯೋಗಮಯನೆ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಮಾಡುವವನೆ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಮಾಯಾತೀತನೆ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಮಾರ್ಗ ( 2 , 2 )
ಯೋಗಮಾರ್ಗದಲಿ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಮಾರ್ಗವ ( 2 , 2 )
ಯೋಗಮಾರ್ಗವು ( 1 , 1 )
ಯೋಗಮುದ್ರೆಯು ( 1 , 1 )
ಯೋಗಮೂರುತಿ ( 1 , 1 )
ಯೋಗರಂಗ ( 1 , 1 )
ಯೋಗರೂಪಹೃತಮ್ಲೇಚ್ಛತಾಪ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಲ್ಯೊಂದು ( 1 , 1 )
ಯೋಗವ ( 5 , 4 )
ಯೋಗವನರಿಯದ ( 1 , 1 )
ಯೋಗವನರಿಯೆನು ( 1 , 1 )
ಯೋಗವನರುಹಿ ( 1 , 1 )
ಯೋಗವನು ( 8 , 8 )
ಯೋಗವರಿತು ( 1 , 1 )
ಯೋಗವಾಗದೆ ( 1 , 1 )
ಯೋಗವಾಗುವುದು ( 1 , 1 )
ಯೋಗವಿನ್ಯಾವ ( 1 , 1 )
ಯೋಗವಿಲಾಸನ ( 1 , 1 )
ಯೋಗವಿಹುದು ( 1 , 1 )
ಯೋಗವು ( 2 , 2 )
ಯೋಗವುಳ್ಳವರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಯೋಗವೆ ( 2 , 2 )
ಯೋಗವೆಂದರೆ ( 1 , 1 )
ಯೋಗವೆಂದೆನಿಸುವ ( 1 , 1 )
ಯೋಗವೆನ್ನದು ( 1 , 1 )
ಯೋಗವೇನು ( 1 , 1 )
ಯೋಗಸಂಪನ್ನ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಸಾಧಕರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಸಾಧನ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಸಾಮಥ್ರ್ಯ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಸಿದ್ಧಿ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಸಿದ್ಧಿಯೇ ( 1 , 1 )
ಯೋಗಸು ( 1 , 1 )