ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ನ್ಮಂದಿರದೊಳಗಾನಂದದಿ ( 1 , 1 )
ನ್ಮನದಲಿ ( 1 , 1 )
ನ್ಮಯ ( 2 , 2 )
ನ್ಮಯನೆ ( 1 , 1 )
ನ್ಮವು ( 1 , 1 )
ನ್ಮಹಿಮೆಗಳ ( 1 , 1 )
ನ್ಮಾತೆ ( 2 , 2 )
ನ್ಮಾತೆಗೆ ( 1 , 1 )
ನ್ಮಾತೆಯ ( 1 , 1 )
ನ್ಮಾತೆಯೆನಿಸುವಳು ( 1 , 1 )
ನ್ಮಾನ ( 2 , 2 )
ನ್ಮಾನವ ( 1 , 1 )
ನ್ಮಾನವೆಂತು ( 1 , 1 )
ನ್ಮಾನಿ ( 1 , 1 )
ನ್ಮಾನಿತನಾದಂಥ ( 1 , 1 )
ನ್ಮಾಯೆ ( 1 , 1 )
ನ್ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ನ್ಮಾರ್ಗಗಾಣದೆ ( 1 , 1 )
ನ್ಮಾರ್ಗವನೆ ( 1 , 1 )
ನ್ಮಿತ್ರಧರ್ಮವು ( 1 , 1 )
ನ್ಮುಕ್ತಗಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ನ್ಮುಕ್ತಿಯೋಗ್ಯವಿದೆಂದು ( 1 , 1 )
ನ್ಮುದ ( 1 , 1 )
ನ್ಮುದದಿ ( 1 , 1 )
ನ್ಮುದದಿಂದ ( 1 , 1 )
ನ್ಮುದವಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ನ್ಮುನಿಗಣನುತ ( 1 , 1 )
ನ್ಮುನಿಮತ ( 1 , 1 )
ನ್ಮೂರ್ತಿ ( 1 , 1 )
ನ್ಮೊದ ( 1 , 1 )
ನ್ಮೋದ ( 1 , 1 )
ನ್ಮೌವಿ ( 1 , 1 )
ನ್ಯಂಕುಭಾಸಿತ ( 1 , 1 )
ನ್ಯಗರ ( 1 , 1 )
ನ್ಯಗ್ರೋಧೋದುಂಬರ ( 1 , 1 )
ನ್ಯತ್ಯವನವಧರಿಸು ( 1 , 1 )
ನ್ಯತ್ರ ( 2 , 2 )
ನ್ಯನ್ನು ( 1 , 1 )
ನ್ಯಪನನ್ನು ( 1 , 1 )
ನ್ಯರನು ( 1 , 1 )
ನ್ಯಸ್ತ ( 2 , 2 )
ನ್ಯಸ್ತದಿ ( 1 , 1 )
ನ್ಯಹರೆ ( 1 , 1 )
ನ್ಯಾ ( 3 , 2 )
ನ್ಯಾಕ ( 2 , 2 )
ನ್ಯಾಕಿನ್ನು ( 1 , 1 )
ನ್ಯಾಟ್ಯದಿಸಕಲರಾಭೀಷ್ಟದನವನು ( 1 , 1 )
ನ್ಯಾಪೆಯಾಲೇಹಗಳ ( 1 , 1 )
ನ್ಯಾಯ ( 41 , 22 )
ನ್ಯಾಯಕೆ ( 2 , 2 )