ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ನ್ನನವರತ ( 1 , 1 )
ನ್ನನು ( 3 , 3 )
ನ್ನನುದಿನ ( 1 , 1 )
ನ್ನನ್ಯರು ( 1 , 1 )
ನ್ನಪರ ( 1 , 1 )
ನ್ನಪರೋಕ್ಷವಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ನ್ನಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ನ್ನಮಿತಪರಾಧವ ( 1 , 1 )
ನ್ನಯ ( 1 , 1 )
ನ್ನರ ( 1 , 1 )
ನ್ನರಗಿಳಿ ( 1 , 1 )
ನ್ನರಮನೆಗೀತನ ( 1 , 1 )
ನ್ನರಸಿಯೊಡನೆ ( 1 , 1 )
ನ್ನರ್ಚಿಸುವಡೆ ( 1 , 1 )
ನ್ನರ್ಥವ ( 1 , 1 )
ನ್ನಲ್ಲಿ ( 4 , 2 )
ನ್ನವಗುಣಗಳೆಣಿಸದೆ ( 1 , 1 )
ನ್ನವನಿಂದಳಿಸಿದೆ ( 1 , 1 )
ನ್ನವನುಂಡು ( 1 , 1 )
ನ್ನವನೆನಿಸದವಗೆ ( 1 , 1 )
ನ್ನವರ ( 2 , 2 )
ನ್ನವರನೀಪರಿ ( 1 , 1 )
ನ್ನವರನು ( 1 , 1 )
ನ್ನವಿಪೆನೋ ( 1 , 1 )
ನ್ನಸ್ವರೂಪವದರಂತೆ ( 1 , 1 )
ನ್ನಳದು ( 1 , 1 )
ನ್ನಾ ( 1 , 1 )
ನ್ನಾ&ಡಿಜquo ( 1 , 1 )
ನ್ನಾಕನದಿ ( 1 , 1 )
ನ್ನಾಗಿ ( 4 , 2 )
ನ್ನಾಗುವದ ( 1 , 1 )
ನ್ನಾಚರಿಸುವ ( 2 , 2 )
ನ್ನಾಟಕಮೋಹ ( 1 , 1 )
ನ್ನಾಡಿಸೈ ( 1 , 1 )
ನ್ನಾಣೆ ( 1 , 1 )
ನ್ನಾತಗಳಿಂಗೆ ( 1 , 1 )
ನ್ನಾತು ( 1 , 1 )
ನ್ನಾಥ ( 33 , 7 )
ನ್ನಾಥದಾಸರ ( 2 , 2 )
ನ್ನಾಥದಾಸರು ( 1 , 1 )
ನ್ನಾಥದಾಸರೊಲಿದು ( 1 , 1 )
ನ್ನಾಥನ ( 1 , 1 )
ನ್ನಾಥನಿಗ್ಯಾವ ( 1 , 1 )
ನ್ನಾಥರೆಂ¨ ( 1 , 1 )
ನ್ನಾಥವನಿತೆ ( 1 , 1 )
ನ್ನಾಥವಿಠಲ ( 3 , 1 )
ನ್ನಾಥವಿಠಲಗೆ ( 1 , 1 )
ನ್ನಾಥವಿಠಲನ ( 1 , 1 )
ನ್ನಾಥವಿಠಲನು ( 1 , 1 )
ನ್ನಾಥವಿಠಲನ್ನ ( 1 , 1 )