ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ನೌಲಗರಿಯ ( 1 , 1 )
ನೌಲಗರಿಯಾ ( 1 , 1 )
ನ್ನ ( 8 , 6 )
ನ್ನಂಕಿತವ ( 1 , 1 )
ನ್ನಕ್ಕ ( 1 , 1 )
ನ್ನಕ್ಕಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ನ್ನಗ ( 2 , 2 )
ನ್ನಂಗಜನಯ್ಯನ ( 1 , 1 )
ನ್ನಂಗದಲ್ಲಿನಾ ( 1 , 1 )
ನ್ನಂಗದಾಯಾಸವ ( 1 , 1 )
ನ್ನಂಗದೊಳಿರುವಂತೆ ( 1 , 1 )
ನ್ನಗನಗೇಶನ ( 1 , 1 )
ನ್ನಂಗನೆ ( 1 , 1 )
ನ್ನಗರಾಜ ( 1 , 1 )
ನ್ನಗಲದಿರೆನೆಂಬ ( 1 , 1 )
ನ್ನಗಲದೆ ( 1 , 1 )
ನ್ನಗಲಿ ( 1 , 1 )
ನ್ನಗವೇಣಿ ( 1 , 1 )
ನ್ನಗಶಾಯಿ ( 2 , 1 )
ನ್ನಂಗೈಯೊಳಗೇ ( 1 , 1 )
ನ್ನಂಘ್ರಿಯ ( 1 , 1 )
ನ್ನಂಜಿಸುವರನು ( 1 , 1 )
ನ್ನಟ್ಟಿ ( 2 , 2 )
ನ್ನಡ ( 1 , 1 )
ನ್ನಡಿ ( 1 , 1 )
ನ್ನಡಿಗಳನೆಂದಿಗೂ ( 1 , 1 )
ನ್ನಡಿಗಳಲಿ ( 1 , 1 )
ನ್ನಡಿಗೆ ( 1 , 1 )
ನ್ನಡಿಧ್ಯಾನ ( 1 , 1 )
ನ್ನಡಿಭಕ್ತಿ ( 1 , 1 )
ನ್ನಡಿಯ ( 1 , 1 )
ನ್ನಡಿಯಾಳುಗಳ ( 1 , 1 )
ನ್ನಣುಗರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ನ್ನತ ( 3 , 1 )
ನ್ನಂತದೋರ ( 1 , 1 )
ನ್ನತಭುಜನ ( 1 , 1 )
ನ್ನಂತರ ( 1 , 1 )
ನ್ನಂತರಂಗ ( 1 , 1 )
ನ್ನಂತರಂಗದಲಿ ( 1 , 1 )
ನ್ನಂತರಂಗದೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ನ್ನತವ ( 1 , 1 )
ನ್ನತವಾದ ( 2 , 1 )
ನ್ನತಿ ( 1 , 1 )
ನ್ನತಿಯ ( 1 , 1 )
ನ್ನತ್ತ ( 3 , 2 )
ನ್ನತ್ಯವನು ( 1 , 1 )
ನ್ನಂಥ ( 1 , 1 )
ನ್ನಂದಕೇಣಿ ( 1 , 1 )
ನ್ನದು ( 1 , 1 )
ನ್ನದೆ ( 1 , 1 )