ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಪ್ರೇತಗ- ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇತಗಳ ( 2 , 2 )
ಪ್ರೇತಗಳನೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇತಗಳೊಳು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇತತ್ವ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇತದ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇತದತ್ತನು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇತಭಯ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇತರುಇನ್ನೂರು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇತಾಳ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇತಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಂದಿಂದಲಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮ ( 176 , 54 )
ಪ್ರೇಮ- ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮ1 ( 2 , 2 )
ಪ್ರೇಮಉಕ್ಕುತಿದೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಕರ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಕಲಹ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಕಲಹದಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಕಳುವ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಕುಮಾರಾಮಾನವೀ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಕುಮಾರಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಕೃಷ್ಣರಾಯ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಕೆ ( 5 , 5 )
ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ( 4 , 2 )
ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆಆಶ್ರಯನಾಗಿಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಗರೆದು ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಗಳಲಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಗಳುದೂರ ( 2 , 2 )
ಪ್ರೇಮಗುರುಮಣ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಗೌರವವೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಘನಾ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಜನನಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮಜಲದ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮತನುಮನದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮತಳೆದಾಮೋದದಿಂ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮದ ( 36 , 20 )
ಪ್ರೇಮದಂತಾಭೋಗ್ಯ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮದದೂತನೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮದನುಜನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮದಯದಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮದಲಪ್ಪಪ್ಪಿದಾಮಸಡಿಲ್ಯದೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮದಲಿ ( 29 , 16 )
ಪ್ರೇಮದಲಿಂದಾ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮದಲೀ ( 2 , 2 )
ಪ್ರೇಮದಲೀರ್ವರ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮದಲೆ ( 2 , 2 )
ಪ್ರೇಮದವರೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮದಸವಿ ( 1 , 1 )
ಪ್ರೇಮದಾ ( 1 , 1 )