ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಲಂಕೆಯೆಲ್ಲವು ( 1 , 1 )
ಲಂಕೆಯೊಳಗವಗಿತ್ತಅಸಮವಿಕ್ರಮ ( 2 , 1 )
ಲಂಕೆಯೊಳಗಿಟ್ಟಿತು ( 1 , 1 )
ಲಂಕೆಯೊಳಿದ್ದರೂ ( 1 , 1 )
ಲಂಕೆಯೊಳ್ ( 2 , 2 )
ಲಂಕೆರಂಜಿಸುವದು ( 1 , 1 )
ಲಂಕೆಹುತವಹನಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಲಂಕೇಶ ( 1 , 1 )
ಲಂಕೇಶನನು ( 1 , 1 )
ಲಂಕೇಶನನುಜ ( 1 , 1 )
ಲಂಕೇಶನನುಜರಾ ( 1 , 1 )
ಲಂಕೇಶನಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಲಂಕೌಕಸಾರ್ದಕ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಕಿಯ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಕುಮಿ ( 7 , 7 )
ಲಕ್ಕುಮಿದೇವಿ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಕುಮಿನಾರಾಯಣನ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಕುಮಿಯ ( 2 , 2 )
ಲಕ್ಕುಮಿಯನು ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಕುಮಿಯರಸ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಕುಮಿಯಾದಿಯಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಕುಮಿಯು ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಕುಮಿಯುತ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಕುಮಿರಮಣ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಕುಮಿರಮಣನೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಕುಮೀರಮಣನೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಕುಮೀಶನ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಕುಮೀಶನ್ನ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಕೂಮೀಯ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಚ್ಮೀದೇವಿ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಞ್ಮೀರಮಣಾ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ರಮಣ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ ( 59 , 30 )
ಲಕ್ಷಕಗದೆಲ್ಲಿಹುದು ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಕರೋಮನಮಸ್ಕಾರಂ13 ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಕೆ ( 3 , 3 )
ಲಕ್ಷಕೊಟ್ಟರೂಯನಗಿಷ್ಟವಿಲ್ಲಶ್ರೀ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಕೊಡದೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಕೊಬ್ಬ ( 2 , 1 )
ಲಕ್ಷಕೋಟಿ ( 2 , 2 )
ಲಕ್ಷಕೋಟಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಕ್ಕೊಂದಾದರು ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಗಲಿಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಗಳ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಗಳು ( 2 , 2 )
ಲಕ್ಷಜಲ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಜೀವದಿ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಜೀವಿಗಳನ್ನು ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷಜೀವಿಗಳಿದ್ದು ( 1 , 1 )