ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಅಃ ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಅಂಗಜಾಗ್ನಿಯ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಜಾಜನನಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಜಾತ ( 3 , 2 )
ಅಂಗಜಾತನ ( 2 , 1 )
ಅಂಗಜಾದಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಜಾಪಿತಾ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಜಾರಿ ( 2 , 2 )
ಅಂಗಜಾರಿಪ್ರಿಯತುರಂಗ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಜಾರಿಯ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಜಾರಿಯು ( 1 , 1 )
ಅಂಗಡಿ ( 10 , 7 )
ಅಂಗಡಿಗಳನು ( 1 , 1 )
ಅಂಗಡಿಗಳಿರುತಿಹವು ( 2 , 2 )
ಅಂಗಡಿಗುಂಪು ( 1 , 1 )
ಅಂಗಡಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಡಿನೀ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಡಿಯ ( 2 , 2 )
ಅಂಗಡಿಯನು ( 1 , 1 )
ಅಂಗಡಿಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿಶಿಕ್ಷಿಸೀದ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಡಿಯು ( 1 , 1 )
ಅಂಗಡಿಯೆಕೋಪವೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಡಿಯೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಣದಲಿ ( 2 , 2 )
ಅಂಗಣದೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಣದೊಳು ( 1 , 1 )
ಅಂಗದ ( 12 , 10 )
ಅಂಗದಗೊಲಿದಾನಂದವನಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ಅಂಗದನ ( 3 , 2 )
ಅಂಗದಂಬರವ ( 1 , 1 )
ಅಂಗದಯುಗಳಕರವಲಯಾಂಗುಲಿಮುದ್ರಿಕೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಗದರ ( 1 , 1 )
ಅಂಗದರುಶನವೆನಗೆ ( 2 , 1 )
ಅಂಗದಲಿ ( 4 , 4 )
ಅಂಗದಲಿ- ( 1 , 1 )
ಅಂಗದಲ್ಲಿ ( 2 , 2 )
ಅಂಗದಲ್ಲಿ1 ( 1 , 1 )
ಅಂಗದಲ್ಲೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಗದಾದಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಗದಿ ( 4 , 4 )
ಅಂಗದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಅಂಗದಿಂದಾಗಲೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಗದಿದ್ದುಕೊಂಡು ( 1 , 1 )
ಅಂಗದಿಂಮಾಡು ( 1 , 1 )
ಅಂಗದಿರವೆಯಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಗದಿಸುರಿದು ( 1 , 1 )
ಅಂಗದೊಸನವ ( 1 , 1 )
ಅಂಗದೊಳಗ ( 1 , 1 )
ಅಂಗದೊಳಗಿಹ ( 1 , 1 )
ಅಂಗದೊಳಗೆ ( 1 , 1 )