ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ತಖ್ತೆ ( 1 , 1 )
ತಗ ( 8 , 7 )
ತಗಡಧಂ ( 1 , 1 )
ತಗಡಾಗಿ ( 1 , 1 )
ತಗಡಿನಂತೆ ( 1 , 1 )
ತಗದಾ ( 1 , 1 )
ತಂಗದಿರಾ ( 1 , 1 )
ತಗಧನುಏಳಲಿ ( 2 , 1 )
ತಗಬಗಿ ( 2 , 1 )
ತಂಗಮುಖ ( 1 , 1 )
ತಗಲಕ್ಕ ( 1 , 1 )
ತಗಲದಂತೆ ( 1 , 1 )
ತಗಲದಂತೆಕರ್ದಮರ ( 1 , 1 )
ತಗಲದಿರೊ ( 1 , 1 )
ತಗಲದೆ ( 3 , 2 )
ತಗಲನು ( 1 , 1 )
ತಗಲಿ ( 7 , 4 )
ತಗಲಿಕೊಂಬುವುದಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ತಗಲಿತು ( 1 , 1 )
ತಗಲಿತೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ತಗಲಿಲ್ಲದೆಲೆ ( 1 , 1 )
ತಗಲಿಸುತ ( 1 , 1 )
ತಗಲಿಸೊ ( 1 , 1 )
ತಗಲು ( 2 , 2 )
ತಗಲುತ ( 1 , 1 )
ತಗಲುತಿದೆಹೊಂದಲೊಲ್ಲದು ( 1 , 1 )
ತಗಲುತ್ತ ( 1 , 1 )
ತಗಲುವ ( 1 , 1 )
ತಗಲುವಾ ( 1 , 1 )
ತಗಲೆ ( 1 , 1 )
ತಂಗವರ ( 1 , 1 )
ತಂಗವರದ ( 3 , 2 )
ತಂಗವರದಗೆ ( 1 , 1 )
ತಂಗವರನ ( 1 , 1 )
ತಗಹ ( 1 , 1 )
ತಗಳ ( 3 , 3 )
ತಂಗಳು ( 2 , 2 )
ತಂಗಳೆಂದು ( 1 , 1 )
ತಂಗಳೊಡೆಯರು ( 1 , 1 )
ತಂಗಳೊಡೆಯರೇ ( 1 , 1 )
ತಗಾದೆ ( 1 , 1 )
ತಂಗಾಳಿ ( 7 , 5 )
ತಂಗಾಳಿಗಳು ( 1 , 1 )
ತಂಗಾಳಿಯ ( 2 , 2 )
ತಂಗಿ ( 55 , 26 )
ತಂಗಿ1 ( 1 , 1 )
ತಂಗಿ10 ( 1 , 1 )
ತಂಗಿ10ಅಶ್ವುವನೇರುತ ( 1 , 1 )
ತಂಗಿ11 ( 2 , 2 )
ತಂಗಿ12 ( 1 , 1 )