ಒಟ್ಟು 2 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 2 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಮಾಡಲೋ ಹರಿಪಾದ ಭಜನಿ| ಮನವೇ ನೀ| ಪಾತಕ ಓಡಿಸಿ ಕಳೆವದು| ಕಾಡಿಗೆ ಕೊಂಡಾ ವಾಡಬನಂತೆ ಪ ಸಿಕ್ಕದು ನರದೇಹಲಿಂದು|ಜನಿಸಿ ಬಂದು| ಪುಕ್ಕಟೆ ನೀಗುವದು ಕುಂದು| ಅಕ್ಕರದಲಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆಳಿಸುತಾ|ಭವ| ದಿಕ್ಕಲು ಸಾರುತ ಠಕ್ಕಿಸಿ ಕೊಂಬರೆ 1 ಸಂತರ ಸಹವಾಸ ಮಾಡೀ|ಕರುಣ ಬೇಡಿ| ಅಂತರ ಸುಖವನು ಕೂಡಿ| ತಂತು ವಿಡಿದು ನಿಶ್ಚಿಂತದಿ ಘನ|ವಿ| ಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದು ಅನಂತನ ಪಾಡುತ2 ಭಕುತಿಯ ಸವಿಸಾರವೆಲ್ಲಾ|ಬಲ್ಲವನೇ ಬಲ್ಲಾ| ಮುಕುತಿಯೊಳಗೆ ಸುಖವಲ್ಲಾ| ಪ್ರಕಟದಿ ಮಹಿಪತಿ ಮಗುವಿಗೆ ಭೋಧಿಸಿ| ತಗಬಗಿ ಬಿಡಿಸಿದ ನಗೆ ಮೊಗದಿಂದ3
--------------
ಕಾಖಂಡಕಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದಾಸರು
ಶ್ರೀ ಗುರು ಮೂರ್ತಿಯ ನೋಡಿ ನೋಡಿ | ಭಕುತಿಲಿ ನಮನವ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ | ಬೇಗನೆ ವರಗಳ ಬೇಡಿ ಬೇಡಿ ಪ ಅನುದಿನ ತಪವನು | ಘನತರ ಮಾಡಿದ ಜನರುದ್ದೇಶದ ವನಿಯೊಳಗುದಿಸಿದ ನೋಡಿ | ನೋಡಿ 1 ನಡೆ ನುಡಿ ಗಡಣರಿಯದೆ ಜಡ ಮೂಢರು | ದೃಢದಲಿ ಒಡಲ್ಹುಗೆ ಒಡನುದ್ಧರಿಸುವ | ಅಡಿಗಡಿಗೊಲಿವುತ ನೋಡಿ ನೋಡಿ 2 ನಗೆ ಮೊಗ ಮಹಿಪತಿ ಸುತ ಪ್ರಭು ಬಗೆ ಬಗೆ | ನಿಗಮಾರ್ಥಗರದು ಭಕುತರ ಸುಗಮದಿ | ತಗಬಗಿ ನಲಿಸುವ ನೋಡಿ ನೋಡಿ3
--------------
ಕಾಖಂಡಕಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದಾಸರು