ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮದೇವಎದ್ದು ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮದೇವನ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಿಗಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮದೇವನೋಳ್ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ( 4 , 4 )
ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಾಜÉ್ಞಯಿಂ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ( 3 , 3 )
ಬ್ರಹ್ಮದೈತ್ಯ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮದೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮದೊಳು ( 3 , 2 )
ಬ್ರಹ್ಮದ್ವೇಷಿಯ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮದ್ಹಾದಿಯ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಧಾಮನಲಿಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಸಾದ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಧಾಮನಾಗಿಹನು ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಧ್ಯಾನವ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮನ ( 64 , 40 )
ಬ್ರಹ್ಮನಜನಕ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮನಂತುಗಾಣನುಪಮ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮನನು ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮನಪರಮಮಸ್ತ್ರವ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮನಪಿತ ( 2 , 2 )
ಬ್ರಹ್ಮನಪಿತನರಸಿ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮನಯ್ಯನ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮನರಸಿ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮನರಸಿಯಂ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮನರಾಣಿ ( 4 , 4 )
ಬ್ರಹ್ಮನರಾಣಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮನಲಿ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ( 4 , 3 )
ಬ್ರಹ್ಮನಸುಡಗಿ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮನಸ್ತ್ರವುಸಾಗಿತಾಕ್ಷಣದಿ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮನಹನು ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮನಾ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮನಾಗಿ ( 2 , 2 )
ಬ್ರಹ್ಮನಾಗುದಕೆಬಿಡದಿರಲು ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮನಾಡಿ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮನಾಡಿಯೊಳು ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮನಾದ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮನಾದಿಯಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮನಾಮಕ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮನಿಗಾನು ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ( 3 , 3 )
ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆಜೋಜೋ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೊಲಿದುಕಾಳೀಯ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮನಿತ್ಯಕಾಲದಿ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ್ವರ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಂಹ್ಮನಿನಗೆ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮನಿರುತಲಿರೆತಾನೇ ( 1 , 1 )