ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಸದರವಲ್ಲವೊ ನಿಜಯೋಗ - ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಸದಮಲ ಗುರುದಿಗಂಬರನ ಸಂಯೋಗ ಪ ಅಡಿಯನಂಬರ ಮಾಡದನಕ - ಅಗ್ನಿಕಿಡಿಯೆದ್ದು ಮೇಲಣ ಕೊಡನುಕ್ಕದನಕಒಡಲೆರಡೊಂದಾಗದನಕ _ ಅಲ್ಲಿಒಡಗೂಡಿ ಅಂಗನೆ ನುಡಿಗೇಳದನಕ 1 ನಾಡಿ ಹಲವು ಕಟ್ಟದನಕ - ಬ್ರಹ್ಮನಾಡಿಯೊಳು ಪೊಕ್ಕು ಮುಳುಗಾಡದನಕಕಾಡುವ ಕಪಿ ಸಾಯದನಕ - ಸತ್ತಓಡಿನೊಳಗೆ ರಸ ತೊಟ್ಟಿಕ್ಕದನಕ 2 ಆದಿಕುಂಭ ಕಾಣದನಕ - ಅಲ್ಲಿಸಾಧಿಸಿ ಭೇದಿಸಿ ಸವಿಯುಣ್ಣದನಕಭೇದವು ಲಯವಾಗದನಕ - ಬಡದಾದಿಕೇಶವ ನಿಮ್ಮ ನೆಲೆಗಾಣದನಕ3
--------------
ಕನಕದಾಸ