ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ತ್ವರಿತಾದಿಂದಾ ( 1 , 1 )
ತ್ವರಿತಾದೇವಿಯು ( 1 , 1 )
ತ್ವರಿತಿಲ್ಲಿಗೆ ( 1 , 1 )
ತ್ವರಿತು ( 1 , 1 )
ತ್ವರಿತೋಡಿಸುವದು ( 1 , 1 )
ತ್ವರಿದದಿಂದೆನ್ನೊಳು ( 1 , 1 )
ತ್ವರಿಯ ( 1 , 1 )
ತ್ವರಿಯದಿಂದಲಿ ( 1 , 1 )
ತ್ವರಿಯದಿಸುದತಿಯ ( 1 , 1 )
ತ್ವರಿಯಾ ( 7 , 3 )
ತ್ವರಿಯಾನನ್ನಂಥ ( 1 , 1 )
ತ್ವರಿಯು ( 1 , 1 )
ತ್ವರೆ ( 6 , 6 )
ತ್ವರೆ2 ( 1 , 1 )
ತ್ವರೆ3 ( 1 , 1 )
ತ್ವರೆಬಾರೋ ( 1 , 1 )
ತ್ವರೆಮಾಡಿ ( 1 , 1 )
ತ್ವರೆಮಾಡಿಕೂಡಿಸದದು ( 1 , 1 )
ತ್ವರೆಯ ( 2 , 2 )
ತ್ವರೆಯಚಂದಾಗಿ ( 1 , 1 )
ತ್ವರೆಯಛಂದಾಗಿ ( 1 , 1 )
ತ್ವರೆಯಲಿ ( 4 , 4 )
ತ್ವರೆಯಾಗಿ ( 1 , 1 )
ತ್ವರೆಯಿಂದ ( 6 , 3 )
ತ್ವರೆಯಿಂದೆನ್ನನು ( 1 , 1 )
ತ್ವರೆಯೊಳೆನನ ( 1 , 1 )
ತ್ವರೆುಂದ ( 1 , 1 )
ತ್ವರ್ಥಿಕರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ತ್ವರ್ಯ ( 2 , 2 )
ತ್ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ತ್ವರ್ಯದಿ ( 1 , 1 )
ತ್ವರ್ಯಧ್ಯಾನ ( 1 , 1 )
ತ್ವರ್ಯಸಂಚುಗೊಳಿಸೊ ( 1 , 1 )
ತ್ವರ್ಯಾ ( 3 , 2 )
ತ್ವರ್ಯುಗ್ರನೆನಿಪಭೂತೇಶ ( 1 , 1 )
ತ್ವವು ( 1 , 1 )
ತ್ವಷ್ಟಾ ( 1 , 1 )
ತ್ವಷ್ಟ್ರನ ( 1 , 1 )
ತ್ವಷ್ಟ್ರಾಶ್ವೀನ ( 1 , 1 )
ತ್ವಂಹೇಂದ್ರ ( 1 , 1 )
ತ್ವಾಟ ( 1 , 1 )
ತ್ವಾತಿಶಯನ ( 1 , 1 )
ತ್ವಾನುಸಾರಾರ್ಥಸುಧೆ ( 1 , 1 )
ತ್ವಾಮದ್ಯಾಹಂ ( 1 , 1 )
ತ್ವಾರಣನವರತ್ನ ( 1 , 1 )
ತ್ವಾವಲಿಗಳಿಂದೇನ ( 1 , 1 )
ತ್ವಾಂಶ ( 1 , 1 )
ತ್ವೆಜಸ ( 2 , 2 )
ತ್ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ತ್ಸøಷ್ಟಿಯ ( 1 , 1 )