ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಹಗಲಾಗುದುಂಟೆ ( 1 , 1 )
ಹಗಲಾಲ್ಪರಿವ ( 1 , 1 )
ಹಗಲಿ ( 1 , 1 )
ಹಗಲಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಹಗಲಿನತನಕವು ( 1 , 1 )
ಹಗಲಿನಾ ( 1 , 1 )
ಹಗಲಿರಳಿನಲಿ ( 1 , 1 )
ಹಗಲಿರಳು ( 5 , 5 )
ಹಗಲಿರಳೊರಳಿದರು ( 1 , 1 )
ಹಗಲಿರು- ( 1 , 1 )
ಹಗಲಿರುಳ ( 1 , 1 )
ಹಗಲಿರುಳು ( 35 , 17 )
ಹಗಲಿರುಳೂ ( 2 , 2 )
ಹಗಲಿರುಳೆ ( 1 , 1 )
ಹಗಲಿರುಳೆನ್ನದೆ ( 7 , 7 )
ಹಗಲಿರುಳೆನ್ನದೆಪೊರೆಯೋ ( 1 , 1 )
ಹಗಲಿರುಳೆಂಬುದು ( 1 , 1 )
ಹಗಲಿರುಳೊ ( 1 , 1 )
ಹಗಲಿರುಳೊಳು ( 1 , 1 )
ಹಗಲಿಲ್ಲಾ ( 1 , 1 )
ಹಗಲು ( 98 , 44 )
ಹಗಲು---ಪ್ರೇಮದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಹಗಲುಗತ್ತಲೆ ( 1 , 1 )
ಹಗಲುಗತ್ತಲೆಯಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಹಗಲುಗನ್ನಗಾರನ ( 1 , 1 )
ಹಗಲುಗಳ್ಳನೆ ( 1 , 1 )
ಹಗಲುಬತ್ತಿಗಳು ( 1 , 1 )
ಹಗಲುಮರಣವ ( 1 , 1 )
ಹಗಲುಯನ್ನ ( 1 , 1 )
ಹಗಲುಯಿರಳು ( 1 , 1 )
ಹಗಲುರಾತ್ರಿ ( 1 , 1 )
ಹಗಲೂ ( 3 , 3 )
ಹಗಲೂತ್ತ- ( 1 , 1 )
ಹಗಲೆ ( 3 , 3 )
ಹಗಲೆಂಟು ( 1 , 1 )
ಹಗಲೆಡಬಿಡದೆ ( 1 , 1 )
ಹಗಲೆನ್ನದೆ ( 2 , 2 )
ಹಗಲೆಲ್ಲ ( 3 , 3 )
ಹಗಲೇ ( 1 , 1 )
ಹಗಲೊಡೆಯನ ( 1 , 1 )
ಹಗಲೊಂದು ( 1 , 1 )
ಹಗಲೊಳು ( 1 , 1 )
ಹಗಲ್ ( 1 , 1 )
ಹಗಲ್ಗಳ್ಳನ ( 1 , 1 )
ಹಗಲ್ಯಾಕೆ ( 1 , 1 )
ಹಗಲ್ಹೊತ್ತು ( 1 , 1 )
ಹಂಗವಳಿದು ( 2 , 1 )
ಹಂಗವೇನೆ ( 1 , 1 )
ಹಂಗವೇರ್ದನ್ಯಾರೇ ( 1 , 1 )
ಹಗಳಿರಳು ( 1 , 1 )