ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಷಡೃತುಗಳೆಂದೂ ( 1 , 1 )
ಷಡೃತುಪ್ರವಹಷಟ್ಕರಾಭಿದ ( 1 , 1 )
ಷಡ್ಗುಣ ( 2 , 2 )
ಷಡ್ಗುಣಧಾಮ ( 1 , 1 )
ಷಡ್ಗುಣಭರಿತ ( 1 , 1 )
ಷಡ್ಗುಣಸಂಪನ್ನ ( 1 , 1 )
ಷಡ್ಗುಣೈಶ್ವರ್ಯವುಳ್ಳಾ ( 1 , 1 )
ಷಡ್ಗುಣೋತ್ತರ ( 1 , 1 )
ಷಡ್ಗುಣೋಪಲಕ್ಷಿತ ( 1 , 1 )
ಷಡ್ಜ ( 4 , 1 )
ಷಡ್ಜಗಳೇಳನು ( 1 , 1 )
ಷಡ್ಜಪರಮ ( 1 , 1 )
ಷಡ್ಡಸ್ಥಳದೀ ( 1 , 1 )
ಷಡ್ದ್ವೇಷಿಗಳೆನ್ನತಿ ( 1 , 1 )
ಷಡ್ರಥಿüಕರನು ( 2 , 1 )
ಷಡ್ರಥಿಕರನು ( 1 , 1 )
ಷಡ್ರಸಗಳ ( 1 , 1 )
ಷಡ್ರಸಗಳನುಹಸಿದು ( 1 , 1 )
ಷಡ್ರಸಗಳನೆ ( 1 , 1 )
ಷಡ್ರಸಗಳೊಳಗಿದ್ದು ( 1 , 1 )
ಷಡ್ರಸದನ್ನವ ( 1 , 1 )
ಷಡ್ರಸದಿ ( 1 , 1 )
ಷಡ್ರಸನ್ನಹಸ್ತಲಾಘವದಿ ( 1 , 1 )
ಷಡ್ರಸವ ( 1 , 1 )
ಷಡ್ರಸವೆತ್ತಲು ( 1 , 1 )
ಷಡ್ರಸಾನ್ನವನುಣ್ಣದು ( 1 , 1 )
ಷಡ್ರಾಸಾನ್ನ ( 1 , 1 )
ಷಡ್ರಿಪು ( 2 , 2 )
ಷಡ್ರಿಪುಗಳನು ( 1 , 1 )
ಷಡ್ರಿಪುವರ್ಗ ( 1 , 1 )
ಷಡ್ರೂಪಚತುರ್ವಿಂಶಾಕ್ಷರ ( 1 , 1 )
ಷಡ್ವಕ್ತಪಾರ್ವ ( 1 , 1 )
ಷಡ್ವದನ ( 1 , 1 )
ಷಡ್ವದನಅ ( 1 , 1 )
ಷಡ್ವರ್ಗ ( 4 , 4 )
ಷಡ್ವರ್ಗಜಿಷ್ಣವೇ ( 2 , 2 )
ಷಡ್ವರ್ಗದಂಬನೆ ( 1 , 1 )
ಷಡ್ವರ್ಗದಲ್ಲೇ ( 1 , 1 )
ಷಡ್ವರ್ಗದಾಟಗಳಿಂದ ( 1 , 1 )
ಷಡ್ವರ್ಗದಿ ( 1 , 1 )
ಷಡ್ವರ್ಗರ ( 1 , 1 )
ಷಡ್‍ವರ್ಗವ ( 1 , 1 )
ಷಡ್ವರ್ಗವೆಂಬಾ ( 1 , 1 )
ಷಡ್ವರ್ಗವ್ಯಾಪನೆಯನೋಡಿಸುತ ( 1 , 1 )
ಷಡ್ವರ್ಗಸುನಿಗ್ರಹ ( 1 , 1 )
ಷಡ್ವಿದ ( 1 , 1 )
ಷಡ್ವಿಧ ( 3 , 3 )
ಷಡ್ವಿಧಾಸನಗಳೂ ( 1 , 1 )
ಷಡ್ವೆರಿಗಳ ( 1 , 1 )
ಷಡ್ವೈರಿ ( 5 , 4 )