ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಮಕರದಿ ( 2 , 2 )
ಮಕರಂದೆಲ್ಲಾ ( 1 , 1 )
ಮಕರಧ್ವಜನ ( 3 , 3 )
ಮಕರಧ್ವಜಪಿತ ( 1 , 1 )
ಮಕರನ ( 1 , 1 )
ಮಕರಪುಷ್ಯದ ( 1 , 1 )
ಮಕರವಾಹನ ( 1 , 1 )
ಮಕರವು ( 1 , 1 )
ಮಕರಾಂಕನಯ್ಯನ ( 1 , 1 )
ಮಕರಾಂಕರಿಪು ( 1 , 1 )
ಮಕರಾಂಕಿತ ( 1 , 1 )
ಮಕರಾದಿ ( 1 , 1 )
ಮಕರಾದಿಗಳು ( 2 , 2 )
ಮಕರಾರಿ ( 1 , 1 )
ಮಕರಾಲಯಸದನಮಾಧವಮಕರಕುಂಡಲಕರಣಮಕರಕೇತನತಾತಮಾಕಾಂತವಿಲಸಿತಮಕುಟಕೌಸ್ತುಭಭೂಷಿತ ( 1 , 1 )
ಮಕರಿ ( 11 , 10 )
ಮಕರಿಕಾಪತ್ರ ( 1 , 1 )
ಮಕರಿಗೆ ( 5 , 5 )
ಮಕರಿತು ( 1 , 1 )
ಮಕರಿಬಾಧೆಗೆ ( 1 , 1 )
ಮಕರಿಯ ( 9 , 6 )
ಮಕರಿಯನಿಕ್ಕಿ ( 1 , 1 )
ಮಕರಿಯನೆ ( 1 , 1 )
ಮಕರಿಯನೇರಿಕೊಂಡುಸಿರಿ ( 1 , 1 )
ಮಕರಿಯನ್ನು ( 1 , 1 )
ಮಕರಿಯಾ ( 1 , 1 )
ಮಕರಿಯಿಂದ ( 1 , 1 )
ಮಕರಿಯಿಂದೆ ( 1 , 1 )
ಮಕರೇಶ ( 1 , 1 )
ಮಕರ್ಹಲ್ಲಿಂದ ( 1 , 1 )
ಮಕಳಂಕ ( 1 , 1 )
ಮಂಕಾದೆನೊಏನೆಂಬೆ ( 1 , 1 )
ಮಕಾರ ( 5 , 2 )
ಮಕಾರವನುಓಂಕಾರದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಮಂಕಿನe್ಞÁನವನು ( 1 , 1 )
ಮಂಕು ( 17 , 11 )
ಮಂಕುಕವಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಮಂಕುಕವಿಸಿದೆ ( 1 , 1 )
ಮಂಕುಗಳಾ ( 1 , 1 )
ಮಂಕುಗಳಾಗದೆ ( 1 , 1 )
ಮಂಕುಗಳಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಮಂಕುಗಳಿರುತಿಹರದೇ ( 1 , 1 )
ಮಂಕುಗುಣಗಳ ( 1 , 1 )
ಮಂಕುಜನರ ( 1 , 1 )
ಮಂಕುಜನರು ( 1 , 1 )
ಮಂಕುಜನರೆ ( 1 , 1 )
ಮಂಕುಜೀವಿ ( 1 , 1 )
ಮಕುಟ ( 36 , 18 )
ಮಕುಟ2 ( 1 , 1 )
ಮಕುಟಕೆ ( 2 , 2 )