ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಭಕುತರಭೀಷ್ಟ-ಕೊಡುವುದಕೆ ( 1 , 1 )
ಭಕುತರಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾತಾ ( 1 , 1 )
ಭಕುತರಭೀಷ್ಠಕಾರ್ಯವ ( 1 , 1 )
ಭಕುತರಮೊರೆಯ ( 1 , 1 )
ಭಕುತರಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಭಕುತರಲ್ಲಿಡು ( 1 , 1 )
ಭಕುತರವರಿಂದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಭಕುತರಸಿರಿಯಾಗು ( 1 , 1 )
ಭಕುತರಸಿರಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಭಕುತರಹೃದಯದೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಭಕುತರಹೃದಯನಿವಾಸ ( 1 , 1 )
ಭಕುತರಾ ( 7 , 5 )
ಭಕುತರಾ- ( 1 , 1 )
ಭಕುತರಾತಾಪತ್ರಯವ ( 1 , 1 )
ಭಕುತರಾತ್ಮಕ ( 1 , 1 )
ಭಕುತರಾದವರು ( 1 , 1 )
ಭಕುತರಾಧೀನನಾಗಿರ ( 1 , 1 )
ಭಕುತರಾನಂದ ( 1 , 1 )
ಭಕುತರಾಭೀಷ್ಟವ ( 1 , 1 )
ಭಕುತರಾಳೆ ( 1 , 1 )
ಭಕುತರಿ ( 4 , 4 )
ಭಕುತರಿಗಲ್ಲದಲೆ ( 1 , 1 )
ಭಕುತರಿಗಾಗವತರಿಸಿದಿ ( 1 , 1 )
ಭಕುತರಿಗಾಗಿ ( 3 , 3 )
ಭಕುತರಿಗಾಗಿಗುರುವಾಸುದೇವಾರ್ಯನೆನಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಭಕುತರಿಗಾಶೀರ್ವಾದಗಳು ( 1 , 1 )
ಭಕುತರಿಗಿತ್ತುಮಾಧವನಲಿ ( 1 , 1 )
ಭಕುತರಿಗುಂಟು ( 1 , 1 )
ಭಕುತರಿಗೆ ( 27 , 19 )
ಭಕುತರಿಗೆಕಮಲಾಕ್ಷನೆನಿಸಿದೆಯೊ ( 1 , 1 )
ಭಕುತರಿಗೆಪನ್ನಗಶಯನನಪರಮಆಜÕದಿ ( 1 , 1 )
ಭಕುತರಿಗೇ ( 1 , 1 )
ಭಕುತರಿಗೊಲಿದವನ ( 1 , 1 )
ಭಕುತರಿಗೊಲಿವ ( 1 , 1 )
ಭಕುತರಿಚ್ಛವ ( 1 , 1 )
ಭಕುತರಿಂದಲಿ ( 1 , 1 )
ಭಕುತರಿಂದಲೇ ( 1 , 1 )
ಭಕುತರಿನ್ನು ( 1 , 1 )
ಭಕುತರಿಷ್ಟ ( 1 , 1 )
ಭಕುತರಿಷ್ಟವ ( 1 , 1 )
ಭಕುತರಿಷ್ಟಾರ್ಥವನು ( 1 , 1 )
ಭಕುತರೀಗೇ ( 1 , 1 )
ಭಕುತರು ( 23 , 20 )
ಭಕುತರುಪಕಾರೀ ( 1 , 1 )
ಭಕುತರುಪದುಮನಾಭನ ( 1 , 1 )
ಭಕುತರುಶ್ರೇಷ್ಠ ( 1 , 1 )
ಭಕುತರೂ ( 2 , 1 )
ಭಕುತರೆ ( 2 , 2 )
ಭಕುತರೆಂದೆಂದಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಭಕುತರೆಂಬುದು ( 1 , 1 )