ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ನಕ್ಕಾರು ( 1 , 1 )
ನಕ್ಕಾರೆಂಬ ( 1 , 1 )
ನಕ್ಕಾಳೆಂಬೊ ( 1 , 1 )
ನಕ್ಕಿ ( 3 , 3 )
ನಕ್ಕಿತು ( 1 , 1 )
ನಕ್ಕೀತು ( 1 , 1 )
ನಕ್ಕು ( 25 , 10 )
ನಕ್ಕುತಕ್ಕೈಸಿ ( 1 , 1 )
ನಕ್ಕುನಲಿದು ( 1 , 1 )
ನಕ್ಕುನಲಿವನೊಂದೆಡೆ ( 1 , 1 )
ನಕ್ಕುನುಡಿದ ( 1 , 1 )
ನಕ್ಕುಶ್ರೀಶನ್ನ ( 1 , 1 )
ನಕ್ಕುಸಂತೈಸಿಲಾಲಿಸುವ ( 1 , 1 )
ನಕ್ಕೆ ( 2 , 2 )
ನಕ್ಕೆವಸನನಾಂ ( 1 , 1 )
ನಕ್ತ ( 1 , 1 )
ನಕ್ತÀಂ ( 1 , 1 )
ನಕ್ತಂಚರ ( 1 , 1 )
ನಕ್ತಂಚರನನು ( 1 , 1 )
ನಕ್ತಂಚರವಿದಾರಿ ( 1 , 1 )
ನಕ್ತಂಚರಶಮನ ( 1 , 1 )
ನಕ್ರ ( 10 , 9 )
ನಕ್ರಕುಂಡಲ ( 1 , 1 )
ನಕ್ರಕೆ ( 1 , 1 )
ನಕ್ರಗೆ ( 2 , 2 )
ನಕ್ರತರಿದ ( 1 , 1 )
ನಕ್ರನ ( 21 , 17 )
ನಕ್ರನಬಾಧೆಗಾರದೆ ( 1 , 1 )
ನಕ್ರನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ನಕ್ರನಾಗಿದ್ದ ( 1 , 1 )
ನಕ್ರನು ( 2 , 2 )
ನಕ್ರನೊದೆದು ( 1 , 1 )
ನಕ್ರನ್ನ ( 1 , 1 )
ನಕ್ರಬಂಧನ ( 1 , 1 )
ನಕ್ರಬಾಧೆಯು ( 1 , 1 )
ನಕ್ರಮುಖದಲ್ಲಿ ( 2 , 2 )
ನಕ್ರಮುಖದಿ ( 2 , 2 )
ನಕ್ರವ ( 1 , 1 )
ನಕ್ರವದನವ ( 1 , 1 )
ನಕ್ರವದನವಸೀಳಿ ( 1 , 1 )
ನಕ್ರವು ( 2 , 2 )
ನಕ್ರವೈರಿಯ ( 1 , 1 )
ನಕ್ರವೊಂದು ( 1 , 1 )
ನಕ್ರಹರ ( 1 , 1 )
ನಕ್ರಹರಗತಿ ( 1 , 1 )
ನಕ್ರಹರನ ( 1 , 1 )
ನಕ್ರಾಹನಂಘ್ರಿಯನಿಶದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ನಕ್ರೂರಾರ್ಚಿತೆ ( 1 , 1 )
ನಕ್ಷತ್ರ ( 18 , 13 )
ನಕ್ಷತ್ರಗಳಂದಿಂದಲು ( 1 , 1 )