ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಘಟಿಸೆ ( 2 , 2 )
ಘಟಿಸೊಭಿಲಷಿತವ ( 1 , 1 )
ಘಟುಕಾರ ( 1 , 1 )
ಘಂಟೆ ( 12 , 10 )
ಘಂಟೆಎಸೆವ ( 1 , 1 )
ಘಂಟೆಗಳ ( 3 , 3 )
ಘಂಟೆಗಳಿಂದ ( 1 , 1 )
ಘಂಟೆಗಳಿಂದನೆಲನ ( 1 , 1 )
ಘಂಟೆಗಳು ( 1 , 1 )
ಘಂಟೆಗಳೆಸೆಯೆ ( 1 , 1 )
ಘಂಟೆನಾದದಲಿ ( 1 , 1 )
ಘಂಟೆನಾದದಿಂದಾರುತಿ ( 1 , 1 )
ಘಂಟೆಯ ( 5 , 5 )
ಘಂಟೆಯಾ ( 1 , 1 )
ಘಂಟೆಯು ( 1 , 1 )
ಘಂಟೆವಾಣಿಯ ( 1 , 1 )
ಘಂಟೆಸಿರಿಯಾ ( 1 , 1 )
ಘಟೋ ( 1 , 1 )
ಘಟೋತ್ಕಚ ( 3 , 3 )
ಘಟ್ಟ ( 6 , 5 )
ಘಟ್ಟಗೊಳ್ಳಿರೊ ( 1 , 1 )
ಘಟ್ಟದ ( 1 , 1 )
ಘಟ್ಟದೋಪಮ ( 1 , 1 )
ಘಟ್ಟನಾ ( 1 , 1 )
ಘಟ್ಟನುಡಿದು4ಧಿಟ್ಟೆರಿಬ್ಬರಗರವು ( 1 , 1 )
ಘಟ್ಟವಚನದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಘಟ್ಟಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಘಟ್ಟಿ ( 17 , 12 )
ಘಟ್ಟಿಕಾಣಿಕೆ ( 1 , 1 )
ಘಟ್ಟಿಕೊಂಡು ( 1 , 1 )
ಘಟ್ಟಿಗನೆನಬೇಕೊ ( 1 , 1 )
ಘಟ್ಟಿಗೊಂಡ ( 1 , 1 )
ಘಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳದೆ ( 1 , 1 )
ಘಟ್ಟಿಚೇತನನೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ಘಟ್ಟಿಚೇತನನೆನ್ನತಟ್ಟನೆ ( 1 , 1 )
ಘಟ್ಟಿತಭದ್ರ ( 1 , 1 )
ಘಟ್ಟಿಮಂಜಿನಂತೆ ( 1 , 1 )
ಘಟ್ಟಿಮಾಡೆ2ಚಿದಾನಂದ ( 1 , 1 )
ಘಟ್ಟಿಯ ( 1 , 1 )
ಘಟ್ಟಿಯಂತೆ ( 1 , 1 )
ಘಟ್ಟಿಯಾಗಿ ( 2 , 2 )
ಘಟ್ಟಿಯಾಗಿಹೆ ( 1 , 1 )
ಘಟ್ಟಿಯಾಯಿತು ( 1 , 1 )
ಘಟ್ಟಿಯಿದ್ದರೇನು ( 1 , 1 )
ಘಟ್ಟಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಘಟ್ಟಿಯೆಂದೆನಿಸೋ ( 1 , 1 )
ಘಟ್ಟಿಲಿ ( 1 , 1 )
ಘಟ್ಟಿವಿಡಿದು ( 1 , 1 )
ಘಟ್ಟಿಸಿ ( 6 , 4 )
ಘಟ್ಟಿಸಿಹ ( 1 , 1 )