ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಊನವಿಲ್ಲದಲೆ ( 1 , 1 )
ಊಯಾಲೆ ( 1 , 1 )
ಊರ ( 28 , 14 )
ಊರ- ( 1 , 1 )
ಊರಗಳಲಿ ( 1 , 1 )
ಊರಗುದ್ದಲಿ ( 1 , 1 )
ಊರಜನರ ( 1 , 1 )
ಊರಜನರು ( 1 , 1 )
ಊರದೆಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಊರನಾಳುವ ( 1 , 1 )
ಊರನು ( 2 , 1 )
ಊರಬಿಟ್ಟರಣ್ಯವನು ( 1 , 1 )
ಊರಬಿಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಊರಬಿಟ್ಟೋಡಲು ( 1 , 1 )
ಊರಬೀದಿಲಿ ( 1 , 1 )
ಊರಲಿ ( 1 , 1 )
ಊರಲಿಪ್ಪರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಊರಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಊರಲ್ಲಿಘನವಿದ್ವನ್ಮಣಿಯಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಊರವನಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಊರಹೊರಗಣ ( 1 , 1 )
ಊರಿ ( 4 , 4 )
ಊರಿಗುಪಕಾರಿ ( 1 , 1 )
ಊರಿಗೆ ( 17 , 11 )
ಊರಿಗೆಕೇರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಊರಿಗೆಂದೆವಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಊರಿಗೊ ( 1 , 1 )
ಊರಿಗ್ಹೋದುದನು ( 1 , 1 )
ಊರಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ಊರಿಂದ ( 2 , 2 )
ಊರಿದಳು ( 1 , 1 )
ಊರಿದೆ ( 1 , 1 )
ಊರಿನ ( 2 , 2 )
ಊರಿನಲಿ ( 1 , 1 )
ಊರಿನಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಊರಿನವರ ( 1 , 1 )
ಊರಿನವೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಊರಿನಾನಂದವ ( 1 , 1 )
ಊರಿನಿಂದುತ್ವರಾ ( 1 , 1 )
ಊರಿಲ್ಲವೇ ( 1 , 1 )
ಊರು ( 48 , 23 )
ಊರುಕರಿಯ ( 1 , 1 )
ಊರುಗಲ್ಲೊಳು ( 1 , 1 )
ಊರುಗಳ ( 2 , 2 )
ಊರುಗಳನು ( 1 , 1 )
ಊರುಗಳನೆ ( 1 , 1 )
ಊರುಗಳನೆರಡು ( 1 , 1 )
ಊರುಗಳನ್ನು ( 2 , 1 )
ಊರುಗಳಲ್ಲಿಗೆಘಟಿಸಿರೆ ( 1 , 1 )
ಊರುಗಳಲ್ಲಿಟ್ಟು ( 1 , 1 )