ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಹೋಗುವ ( 30 , 20 )
ಹೋಗುವಅಕ್ಕಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಹೋಗುವಂತೆ ( 5 , 4 )
ಹೋಗುವಂಥಕಾಲ ( 1 , 1 )
ಹೋಗುವಂಥಹ ( 1 , 1 )
ಹೋಗುವದಕೊಲಿತಿದ್ದಿ ( 1 , 1 )
ಹೋಗುವಂದದಿ ( 1 , 1 )
ಹೋಗುವದಮ್ಮಾ ( 1 , 1 )
ಹೋಗುವದಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಹೋಗುವದಲ್ಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಹೋಗುವದಿದು ( 1 , 1 )
ಹೋಗುವದು ( 6 , 5 )
ಹೋಗುವದುಸರಸ ( 1 , 1 )
ಹೋಗುವದೆಷ್ಟು ( 1 , 1 )
ಹೋಗುವದೇನು ( 1 , 1 )
ಹೋಗುವನಂತೆ ( 1 , 1 )
ಹೋಗುವನಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಹೋಗುವನಲ್ಲಾ ( 1 , 1 )
ಹೋಗುವನಾರೋ ( 1 , 1 )
ಹೋಗುವನು ( 1 , 1 )
ಹೋಗುವನು2 ( 1 , 1 )
ಹೋಗುವನೊ ( 1 , 1 )
ಹೋಗುವನೊಮತ್ತÀನೇತ್ರಿಯರ ( 1 , 1 )
ಹೋಗುವಯೆಂದೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಹೋಗುವರ ( 1 , 1 )
ಹೋಗುವರತ್ತತ್ತ ( 1 , 1 )
ಹೋಗುವರಮಣೀಯಮಾರ್ಗಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ( 1 , 1 )
ಹೋಗುವರಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಹೋಗುವರಿದರೊಳಗೊಬ್ಬರಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಹೋಗುವರು ( 6 , 6 )
ಹೋಗುವರುಂಟು ( 1 , 1 )
ಹೋಗುವರೆ ( 2 , 2 )
ಹೋಗುವರೆಚ್ಚರಿಕೆ ( 1 , 1 )
ಹೋಗುವರೆಚ್ಚರಿಕೆಮುನ್ನ ( 1 , 1 )
ಹೋಗುವರೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಹೋಗುವರೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಹೋಗುವರೇನೊ ( 2 , 2 )
ಹೋಗುವರೇನೋ ( 2 , 2 )
ಹೋಗುವರೋ ( 1 , 1 )
ಹೋಗುವರೋಡಿ ( 1 , 1 )
ಹೋಗುವವಗೆ ( 2 , 2 )
ಹೋಗುವವರಿ ( 1 , 1 )
ಹೋಗುವವು ( 1 , 1 )
ಹೋಗುವವುಒಳ್ಳೇ ( 1 , 1 )
ಹೋಗುವವುನಾದದಿಂದಲಿ ( 1 , 1 )
ಹೋಗುವಸನ್ನುತಾತ್ಮರಿಗಿಷ್ಟಯೆಂಬುದ ( 1 , 1 )
ಹೋಗುವಹೇಸಿ ( 1 , 1 )
ಹೋಗುವಳಂಬರಕೆ ( 1 , 1 )
ಹೋಗುವಳು ( 1 , 1 )
ಹೋಗುವಳುಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತದಲಿ ( 1 , 1 )