ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಹೋಗದಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಹೋಗದಿಸಿಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಹೋಗದಿಹವೆಪರಮಪುರುಷನು ( 1 , 1 )
ಹೋಗದು ( 6 , 5 )
ಹೋಗದು1 ( 1 , 1 )
ಹೋಗದುಆವಾಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಹೋಗದುಏಕಂಜುವಿ ( 1 , 1 )
ಹೋಗದುಡೊಂಗ ( 2 , 2 )
ಹೋಗದೂರಿಗೇ ( 1 , 1 )
ಹೋಗದೆ ( 25 , 16 )
ಹೋಗದೆಮೃಗವೈರಿಯಂತೇಕೆ ( 1 , 1 )
ಹೋಗದೇ ( 2 , 1 )
ಹೋಗದೇವಾರಿಜನಾಭನ ( 1 , 1 )
ಹೋಗನು ( 2 , 2 )
ಹೋಗಬಲ್ಲದೆ? ( 1 , 1 )
ಹೋಗಬಾರದು ( 1 , 1 )
ಹೋಗಬಾರದೆಒಂಟೆಯಂದದ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಬಾರ್ದು ( 1 , 1 )
ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಬೇಕು ( 6 , 6 )
ಹೋಗಬೇಕುನೆರೆದು ( 1 , 1 )
ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ( 1 , 1 )
ಹೋಗಬೇಕೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಬೇಕೆಂಬೊ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಬೇಡ ( 5 , 5 )
ಹೋಗಬೇಡಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಬೇಡಾ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಬೇಡಿ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಬೇಡೆಂದು ( 1 , 1 )
ಹೋಗಬೇಡೆನುತ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಬೇಡೋ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಬ್ಯಾಡಾ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಬ್ಯಾಡಿ ( 5 , 1 )
ಹೋಗಬ್ಯಾಡಿರೊ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಮ್ಮ ( 3 , 2 )
ಹೋಗಯ್ಯ ( 3 , 3 )
ಹೋಗಯ್ಯ2 ( 1 , 1 )
ಹೋಗಯ್ಯ2ಪ್ರಳಯಾಂಬುಗಿಳಿದೊಬ್ಬನ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಯ್ಯಾ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಲಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಲವನನು ( 1 , 1 )
ಹೋಗಲಾಡದೆಮಾನವರ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಲಾಡಿ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಲಾಡಿಉತ್ತಮರು ( 1 , 1 )
ಹೋಗಲಾಡಿಮುಂದೆ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಲಾಡಿಸಿದೆ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಲಾಡಿಸು ( 1 , 1 )
ಹೋಗಲಾಡಿಸುವಸ್ಟೃಗೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಲಾರದೆ ( 1 , 1 )