ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಅಂ ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಅಂಧಕಾರದಲಿಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ಅಂಧಕಾರದಿ ( 3 , 3 )
ಅಂಧಃಕಾರದೊಳೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ಅಂಧಕಾರವ ( 1 , 1 )
ಅಂಧಕಾರವಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಅಂಧಕಾರವಾಧೀತಲ್ಲೋ ( 1 , 1 )
ಅಂಧಕಾರವು ( 1 , 1 )
ಅಂಧಕಾರವೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಅಂಧಕಾರಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಧಕಾರ್‍ಪರದೇ ( 1 , 1 )
ಅಂಧಕಾಸುರ ( 3 , 2 )
ಅಂಧಕಾಸುರವೈರಿಹೃದಯಾನಂದ ( 1 , 1 )
ಅಂಧಕೀವನ ( 1 , 1 )
ಅಂಧಕೂಪದಲಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಧಕೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಧಗ ( 1 , 1 )
ಅಂಧಜನಕೆÀ ( 1 , 1 )
ಅಂಧತಮಕೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಧಂತಮದೊಳಿಡುವನು ( 1 , 1 )
ಅಂಧಂತಮವ ( 1 , 1 )
ಅಂಧತಮಸಿನ ( 1 , 1 )
ಅಂಧಂತಮಸು ( 1 , 1 )
ಅಂಧಂತಮಸ್ಸಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಧಂತಾಮರ ( 1 , 1 )
ಅಂಧತಾಮಿಶ್ರ ( 1 , 1 )
ಅಂಧತಾಮಿಶ್ರವೆನ್ನು ( 1 , 1 )
ಅಂಧತೆಗಳಲಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಧತ್ವ ( 1 , 1 )
ಅಂಧನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಧನಾಗಿರೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಧನೊ ( 1 , 1 )
ಅಂಧನೋ ( 1 , 1 )
ಅಂಧಭೂ ( 1 , 1 )
ಅಂಧಭೂಪತಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಧರಾಗುವರೇ ( 1 , 1 )
ಅಂಧವೃಷ್ಟಿಯ ( 1 , 1 )
ಅಂಧಹರಣನ ( 1 , 1 )
ಅಂಧಾ ( 2 , 2 )
ಅಂಧಾದಿಗಳ ( 1 , 1 )
ಅಂಬ ( 9 , 9 )
ಅಂಬಅಂಬ ( 1 , 1 )
ಅಂಬಕ ( 1 , 1 )
ಅಂಬಕÀನಜ್ಜಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಬಕಗಳಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಬಕತ್ರಯ ( 1 , 1 )
ಅಂಬಕದ ( 1 , 1 )
ಅಂಬಕದಲಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಬಕದಿ ( 2 , 2 )
ಅಂಬಕನೆಪಶುಪತಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಬಕೇಶನ ( 1 , 1 )