ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಎಂದು ನೋಡುವೆ ಎನ್ನ ಗುರುವಿನಾ | ನಿಂದು ನಂದಿಗಮನನಾ ಎಂದೆಂದಿಗೆ ಪೊಂದಿದವರಿಗಾ | ಇಂದು ಮೌಳಿಯ ಪ ತ್ರಿಗುಣ ರೂಪನ ತ್ರಿಭುವನೇಶನ | ಜಗತಿಧರ ವಿಭೂಷನ || ನಗವತಿ ಸುತಿಪತಿಯ ರುದ್ರನ 1 ತಪೋಧನೇಶನ ತಪ ಪ್ರತಾಪನ | ತಪನ ಶಶಿ ಅಗ್ನಿನೇತ್ರನ | ಕುಪಿತ ರಹಿತ ಕುಜನ ಮಥನನ | ಅಪರಮಿತ ಗುಣ ವನದಿ ಶಿವನ 2 ವಿಮಲಗಾತ್ರನ ವಿಶ್ವಪಾಲನ | ರಮೆಯರಸ ಪದಿಧಾರನ || ಸುಜನ ರನ್ನನ | ನಮಿಸುವರ ಮನೋವಾಸ ಈಶನ 3 ಅಂಧಹರಣನ ಅರ್ಧವೇಷನ | ಮಂದಮತಿ ವಿದುರನ | ಬಂಧು ಬಳಗನ ಬಹು ಉದ್ದಂಡನ | ಅಂಧ ಏಕೇಶವರ್ನ ವದನನ 4 ತತುವನಾಥನ ತುಂಗ ವರದನ | ಸತತ ವೈರಾಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯನ || ಪತಿತ ಪಾವನ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲನ್ನ | ಪತಿ ವಿಶ್ವೇಶನ 5
--------------
ವಿಜಯದಾಸ