ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಭೋಧಪೊರ್ಣ ( 1 , 1 )
ಭೋಧವ ( 1 , 1 )
ಭೋಧಾಚಾರ್ಯನೆಂಬೊ ( 1 , 1 )
ಭೋಧಾತ್ಮ ( 2 , 2 )
ಭೋಧಾಷ್ಟಕ ( 1 , 1 )
ಭೋಧಿಪ ( 1 , 1 )
ಭೋಧಿಪಕನ್ಯ ( 1 , 1 )
ಭೋಧಿಪುದೆಂದು ( 1 , 1 )
ಭೋಧಿಸಿ ( 3 , 2 )
ಭೋಧಿಸಿದ ( 2 , 2 )
ಭೋಧಿಸಿದನು ( 2 , 2 )
ಭೋಧಿಸಿದೆ ( 1 , 1 )
ಭೋಧಿಸಿದೇಎಣೆಯೆ ( 1 , 1 )
ಭೋಧಿಸಿಹೆ ( 1 , 1 )
ಭೋಧಿಸು ( 2 , 2 )
ಭೋಧಿಸುತ ( 1 , 1 )
ಭೋಧಿಸುತಇಂದಿಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಭೋಧಿಸುತದೀನಜನ ( 1 , 1 )
ಭೋಧಿಸುವಾತನೆ ( 1 , 1 )
ಭೋಧಿಸೆ ( 1 , 1 )
ಭೋಧಿಸೆನಗ್ವಿನೋದ ( 1 , 1 )
ಭೋಧೆಯಾಗಲ್ ( 1 , 1 )
ಭೋಪರಿ ( 1 , 1 )
ಭೋಪರೀ ( 1 , 1 )
ಭೋಪ್ರಥಮಾಂಗಂ ( 1 , 1 )
ಭೋಮ ( 1 , 1 )
ಭೋಯತಿ ( 1 , 1 )
ಭೋರ ( 1 , 1 )
ಭೋರಗರೆವ ( 1 , 1 )
ಭೋರನಲ್ಲಿಂದ ( 1 , 1 )
ಭೋರನೆ ( 4 , 2 )
ಭೋರಪ್ಪನೆಂದರೂ ( 1 , 1 )
ಭೋರಾಜರಾಜಾ ( 1 , 1 )
ಭೋರಾಡ ( 1 , 1 )
ಭೋರಿ ( 1 , 1 )
ಭೋರಿಟ್ಟತ್ತರು ( 1 , 1 )
ಭೋರಿಟ್ಟು ( 2 , 2 )
ಭೋರಿಡಿಸಿದವನಬೀರುವ ( 1 , 1 )
ಭೋರಿಡುತ ( 3 , 2 )
ಭೋರಿಡುತಗಲೆರವುತಲಿ ( 1 , 1 )
ಭೋರಿಡುತದೆ ( 1 , 1 )
ಭೋರಿಡುತಲಿಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ಭೋರಿಡುತಿರೆ ( 2 , 2 )
ಭೋರಿಡುತಿಹ ( 1 , 1 )
ಭೋರಿಡುವ ( 3 , 3 )
ಭೋರಿಡುವವಾದ್ಯವು ( 1 , 1 )
ಭೋರಿಡೆ ( 1 , 1 )
ಭೋರುಹಾಕ್ಷನರ್ಧಾಂಗಿ ( 1 , 1 )
ಭೋರೆಗುಟ್ಟುತ ( 1 , 1 )
ಭೋರೆಂದು ( 1 , 1 )