ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಶಕಟಾಂತಕನೆ ( 1 , 1 )
ಶಕಟಾರಿ ( 3 , 3 )
ಶಕಟಾಸುರನ ( 4 , 4 )
ಶಕಟಾಸುರನನೊದೆದ ( 1 , 1 )
ಶಕಟಾಸುರನಸೊಕ್ಕ ( 1 , 1 )
ಶಕಟಾಸುರನಿಕರವ ( 1 , 1 )
ಶಕಟಾಸುರನ್ನ ( 1 , 1 )
ಶಕಟಾಸುರಭಂಜನಾಯ ( 1 , 1 )
ಶಕಟಾಸುರಮರ್ದನ ( 1 , 1 )
ಶಕಟಾಸುರಹರಣ ( 1 , 1 )
ಶಂಕಣ ( 1 , 1 )
ಶಕದ ( 1 , 1 )
ಶಂಕದಿ ( 1 , 1 )
ಶಕನು ( 1 , 1 )
ಶಕಮಲದಳೇಕ್ಷಣಾ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರ ( 109 , 43 )
ಶಂಕರ- ( 2 , 2 )
ಶಂಕರ:ಎಂಬೊ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರ3 ( 1 , 1 )
ಶಂಕರಉಮಯಾಸಾಮಮಪೇಕ್ಷಿತ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರಕ್ಷೇತ್ರ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರಗಂಡ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರಗಂಡನು ( 1 , 1 )
ಶಂಕರಗತಿಹಿತನೇ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರಗಾನಸು ( 1 , 1 )
ಶಂಕರಗಾಯಿತು ( 1 , 1 )
ಶಂಕರಗುರು ( 2 , 2 )
ಶಂಕರಗುರುನುಡಿಯಾ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರಗುರುಬೋಧಾ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರಗುರುರಾಯನ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರಗುರುರಾಯಾ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರಗುರುವರನ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರಗುರುವಿನ ( 2 , 1 )
ಶಂಕರಗುರುಸ್ವರೂಪ2 ( 1 , 1 )
ಶಂಕರಗೆ ( 2 , 2 )
ಶಂಕರಗೆಂದು5ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರಗೆಪುಂಗವರಾಜವಾಹನಗೆಮಂಗಳಾರತಿಯನೆತ್ತಿರೆ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರಗೆರಜತ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರಚಾಪಂ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರತಾತ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರತಾನಾದವಗೇ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರಥನೆ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರದೇವಾ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರನ ( 27 , 18 )
ಶಂಕರನಂಕಾಲಂಕಾರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರನಂದನ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರನನುಳುಹಿದಿ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರನಪಿತನ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರನರಸಿ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರನರಸಿಗೆ ( 1 , 1 )