ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ವಂಕಿನಾಗಮುರುಗಿ ( 1 , 1 )
ವಂಕಿನಿಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ವಂಕಿಮುತ್ತಿನ ( 1 , 1 )
ವಂಕಿಯ ( 2 , 2 )
ವಂಕಿಯು ( 1 , 1 )
ವಂಕಿಯುಶೋಭ ( 1 , 1 )
ವಂಕಿಯೂ ( 1 , 1 )
ವಕುಜಲರೆ ( 1 , 1 )
ವಕುಂಡಲವ ( 1 , 1 )
ವಂಕುಬೂದಿಯ ( 1 , 1 )
ವಕುಳ ( 2 , 1 )
ವಕುಳಮಾಲಾಭರಣ ( 1 , 1 )
ವಕುಳಮಾಲೆ ( 1 , 1 )
ವಕುಳಸುಮಾಭರಣಾಯತ ( 1 , 1 )
ವಕುಳಾಭರಣ ( 1 , 1 )
ವಕುಳಾಭರಣನೆ ( 1 , 1 )
ವಕೆಂಪವ ( 1 , 1 )
ವಕ್ಕಡತಿ ( 1 , 1 )
ವಕ್ಕಣಿಸುವಸ್ತುತಿಪಾಠಕ ( 1 , 1 )
ವಕ್ಕಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ವಕ್ಕಲವಾದನು ( 1 , 1 )
ವಕ್ಕಲಿಗರು ( 1 , 1 )
ವಕ್ಕಲು ( 2 , 2 )
ವಕ್ಕಲುಗಳಿಗಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ವಕ್ಕಳ ( 1 , 1 )
ವಕ್ಕಳು ( 1 , 1 )
ವಕ್ಕಾರಗಳು ( 1 , 1 )
ವಕ್ಕಿ ( 2 , 2 )
ವಕ್ಕಿತನಯ ( 1 , 1 )
ವಕ್ತøದೊಳ್ಗೊಳಸಿಹನು ( 1 , 1 )
ವಕ್ತಗುರುವೇ ( 1 , 1 )
ವಕ್ತವ್ಯ ( 1 , 1 )
ವಕ್ತವ್ಯಂಏಸು ( 1 , 1 )
ವಕ್ತಾರ ( 2 , 1 )
ವಕ್ತ್ರ ( 7 , 7 )
ವಕ್ತ್ರದಿಂಸಂಭೂತ ( 1 , 1 )
ವಕ್ತ್ರನ ( 1 , 1 )
ವಕ್ತ್ರನೇತ್ರಗಳು ( 1 , 1 )
ವಕ್ತ್ರನ್ನ ( 1 , 1 )
ವಕ್ತ್ರರೆಂದು ( 1 , 1 )
ವಕ್ತ್ರರೆಂದೆನಿಸಿದ ( 1 , 1 )
ವಕ್ತ್ರರೆನಿಸಿ ( 1 , 1 )
ವಕ್ತ್ರಲಂಬಿತವಾಲಾ ( 1 , 1 )
ವಕ್ತ್ರಾಂತ ( 1 , 1 )
ವಕ್ತ್ರಾರಿ ( 1 , 1 )
ವಕ್ರ ( 9 , 6 )
ವಕ್ರ4 ( 1 , 1 )
ವಕ್ರಕೇಶಿ ( 1 , 1 )
ವಕ್ರಗತಿಗಳು ( 1 , 1 )
ವಕ್ರಗತಿಯ ( 1 , 1 )