ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಗಗನದೊಳಗ ( 1 , 1 )
ಗಗನದೊಳಿಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ಗಗನದೊಳಿರುವಂಥ ( 1 , 1 )
ಗಗನದೊಳೀಸವೆ ( 1 , 1 )
ಗಗನದೊಳೆತ್ತರದಿವೈದಿಕ ( 1 , 1 )
ಗಗನಧುನಿ ( 1 , 1 )
ಗಗನಮಂಡಲ ( 1 , 1 )
ಗಗನಮಂಡಲವನ್ನು ( 1 , 1 )
ಗಗನಮಣಿ ( 1 , 1 )
ಗಗನಯೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಗಗನರಾಜನು ( 1 , 1 )
ಗಗನರಾಯನಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಗಗನವ ( 1 , 1 )
ಗಗನವಾಣೀ ( 1 , 1 )
ಗಗನವು ( 1 , 1 )
ಗಗನಸ್ಥಸೂರ್ಯನ್ನ ( 1 , 1 )
ಗಗನಾ ( 1 , 1 )
ಗಗನಾಕಾರ ( 1 , 1 )
ಗಗನಾಂತರಪಂಥದಿಂ ( 2 , 2 )
ಗಗನಾದಿಇಂದ್ರಿಯಾಧೀಶ ( 1 , 1 )
ಗಗನಾದಿಗಳಕಾಣಿಸಿದಿ ( 1 , 1 )
ಗಗನಾಳಕ ( 1 , 1 )
ಗಗನಿಜಿತ ( 1 , 1 )
ಗಗನಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಗಂಗನೆಯ ( 1 , 1 )
ಗಗನೇಶ ( 1 , 1 )
ಗಗನೇಶಾ ( 1 , 1 )
ಗಂಗಪಾಣಿ ( 1 , 1 )
ಗಂಗಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ಗಂಗಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ಗಗವ ( 1 , 1 )
ಗಂಗಳ ( 1 , 1 )
ಗಂಗಳೆಯರು ( 1 , 1 )
ಗಂಗಳೇರಂತೆ ( 1 , 1 )
ಗಂಗಾ ( 33 , 18 )
ಗಂಗಾ- ( 1 , 1 )
ಗಂಗಾ3ಮಂದರಾಚಲ ( 1 , 1 )
ಗಂಗಾಕರ್ಮಮಾನಿ ( 1 , 1 )
ಗಂಗಾಕ್ರೀಡೆನಾಡೋ ( 1 , 1 )
ಗಂಗಾಜನಕ ( 32 , 21 )
ಗಂಗಾಜನಕಗೆ ( 3 , 2 )
ಗಂಗಾಜನಕದೇವತ್ವದಲಿ ( 1 , 1 )
ಗಂಗಾಜನಕನ ( 8 , 6 )
ಗಂಗಾಜನಕನÀ ( 1 , 1 )
ಗಂಗಾಜನಕನಾ ( 1 , 1 )
ಗಂಗಾಜನಕನಿಗೆ ( 2 , 2 )
ಗಂಗಾಜನಕನು ( 1 , 1 )
ಗಂಗಾಜನಕನೆ ( 3 , 3 )
ಗಂಗಾಜನಕನೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಗಂಗಾಜನಕನೇಂಬೀ ( 1 , 1 )