ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಅÀ ( 2 , 2 )
ಅªರು ( 1 , 1 )
ಅe್ಞÁ ( 1 , 1 )
ಅe್ಞÁತ ( 2 , 2 )
ಅe್ಞÁತಪಾದಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಅe್ಞÁತವಾಸವನುಅಂತು ( 1 , 1 )
ಅe್ಞÁನ ( 40 , 25 )
ಅe್ಞÁನಕೆ ( 1 , 1 )
ಅe್ಞÁನಗಳ ( 1 , 1 )
ಅe್ಞÁನತನದಲಿ ( 1 , 1 )
ಅe್ಞÁನತಿಮಿರಮಾರ್ತಾಂಡ ( 1 , 1 )
ಅe್ಞÁನತಿಮಿರವನು ( 1 , 1 )
ಅe್ಞÁನತೆ ( 1 , 1 )
ಅe್ಞÁನದಂಧಕಾರದ ( 1 , 1 )
ಅe್ಞÁನದಲೀ ( 1 , 1 )
ಅe್ಞÁನದಾಚ್ಛಾದಿಕೆಯನೆನಗೆ ( 1 , 1 )
ಅe್ಞÁನದಿ ( 1 , 1 )
ಅe್ಞÁನದಿಂ-ವಿರಹಿತರಾದವರ ( 1 , 1 )
ಅe್ಞÁನದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಅe್ಞÁನದೂರನೆ ( 1 , 1 )
ಅe್ಞÁನದೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಅe್ಞÁನನಾಶವು ( 1 , 1 )
ಅe್ಞÁನನಿದ್ರೆಯಿಂ ( 1 , 1 )
ಅe್ಞÁನಪರೆಯನ್ನು ( 1 , 1 )
ಅe್ಞÁನವ ( 7 , 6 )
ಅe್ಞÁನವನಿತ್ತೆ ( 1 , 1 )
ಅe್ಞÁನವನು ( 3 , 3 )
ಅe್ಞÁನವನ್ನು ( 1 , 1 )
ಅe್ಞÁನವನ್ನೇ ( 1 , 1 )
ಅe್ಞÁನವಳಿಕಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಅe್ಞÁನವೆಂಬ ( 5 , 5 )
ಅe್ಞÁನವೆಂಬಾಶ ( 1 , 1 )
ಅe್ಞÁನವೆಂಬಾಶಾಗತಿಯು ( 1 , 1 )
ಅe್ಞÁನವೇ ( 1 , 1 )
ಅe್ಞÁನಸ್ರವಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಅe್ಞÁನಾ ( 3 , 3 )
ಅe್ಞÁನಾಖ್ಯ ( 1 , 1 )
ಅe್ಞÁನಾತ್ಮಕ ( 1 , 1 )
ಅe್ಞÁನಾರಣ್ಯಛೇದನ ( 1 , 1 )
ಅe್ಞÁನಿ ( 13 , 11 )
ಅe್ಞÁನಿ2 ( 1 , 1 )
ಅe್ಞÁನಿ3 ( 1 , 1 )
ಅe್ಞÁನಿಕಾಣುವ ( 1 , 1 )
ಅe್ಞÁನಿಗಳ ( 4 , 3 )
ಅe್ಞÁನಿಗಳಳಿದು ( 1 , 1 )
ಅe್ಞÁನಿಗಳು ( 1 , 1 )
ಅe್ಞÁನಿಗೆ ( 2 , 1 )
ಅe್ಞÁನಿಯ ( 2 , 2 )
ಅe್ಞÁನಿಯ----ಇರಬೇಡ ( 1 , 1 )
ಅe್ಞÁನಿಯು ( 1 , 1 )