ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಅªರು ( 1 , 1 )
ಅಉ ( 1 , 1 )
ಅಂಕ ( 4 , 4 )
ಅಕ- ( 2 , 2 )
ಅಕ! ( 1 , 1 )
ಅಕಚ್ಚುಕದನತನವ ( 1 , 1 )
ಅಕಟ ( 6 , 4 )
ಅಕಟಕಟ ( 12 , 5 )
ಅಕಟಕಟದುರುಳ ( 1 , 1 )
ಅಕಟಕಟಪಾರ್ವತೀ ( 1 , 1 )
ಅಕಟಕಟೆನ್ನುತ ( 1 , 1 )
ಅಕಟನಿಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಅಕಟಾ ( 4 , 4 )
ಅಂಕಣಕ ( 1 , 1 )
ಅಂಕಣದ ( 1 , 1 )
ಅಂಕಣದೊಳಗಿಹ ( 1 , 1 )
ಅಂಕಣವು ( 1 , 1 )
ಅಕತಪಚಟಯೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಅಂಕದ ( 1 , 1 )
ಅಂಕದಲಿ ( 2 , 2 )
ಅಂಕದಲುದಿಸಿದ ( 1 , 1 )
ಅಂಕದಲ್ಯಾರೋಪಿತನಾಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಕದಲ್ಲಿ ( 2 , 2 )
ಅಂಕದಲ್ಲಿಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ಅಂಕದಲ್ಲೊಪ್ಪುವ ( 1 , 1 )
ಅಂಕದಿ ( 3 , 3 )
ಅಂಕದೊಳಾಡೋ ( 1 , 1 )
ಅಂಕದೊಳಿಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಅಂಕದೊಳೆತ್ತುವಡೊಂಕನಾದ ( 1 , 1 )
ಅಂಕನ ( 1 , 1 )
ಅಂಕನವ ( 1 , 1 )
ಅಂಕನಶೆಟ್ಟಿಪುರಕೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಕನಾಥ ( 1 , 1 )
ಅಕರನೇನಿರ್ದೋಷ ( 1 , 1 )
ಅಂಕರಲಿ ( 1 , 1 )
ಅಕರ್ಮ ( 1 , 1 )
ಅಕರ್ಮಗಳ ( 1 , 1 )
ಅಕಲಂಕ ( 11 , 8 )
ಅಕಲ್ಮಷ ( 1 , 1 )
ಅಂಕವಿಧದೊಳೆಸೆವ ( 1 , 1 )
ಅಕಸ್ಮಾತದಲಿ ( 1 , 1 )
ಅಕಳ ( 1 , 1 )
ಅಕಳಂಕ ( 65 , 32 )
ಅಕಳಂಕÉ ( 1 , 1 )
ಅಕಳಂಕಕೇಸರ ( 1 , 1 )
ಅಕಳಂಕದ ( 1 , 1 )
ಅಕಳಂಕದಿಂ ( 1 , 1 )
ಅಕಳಂಕದುಂಗುಟದುಗುರುರೆ ( 1 , 1 )
ಅಕಳಂಕದೇವ ( 1 , 1 )
ಅಕಳಂಕನ ( 1 , 1 )