ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಒಂದಿನ ( 15 , 10 )
ಒಂದಿನಕುಂದು10ಶ್ರೀಭಾಗವತಶಾಸ್ತ್ರ ( 1 , 1 )
ಒಂದಿನದಲಿ ( 2 , 1 )
ಒಂದಿನಮಲ ( 1 , 1 )
ಒಂದಿನವಾದರು ( 1 , 1 )
ಒಂದಿನವು ( 1 , 1 )
ಒಂದಿನಾ ( 1 , 1 )
ಒಂದಿನಾದರೂ ( 1 , 1 )
ಒಂದಿನಾದಿ ( 1 , 1 )
ಒಂದಿನಾಬೆಟ್ಟದಂತೆರಡು ( 1 , 1 )
ಒಂದಿನಿತು ( 1 , 1 )
ಒಂದಿನ್ಹೋಗ್ವುದಂತು ( 1 , 1 )
ಒಂದಿನ್ಹೋಗ್ವುದು ( 1 , 1 )
ಒಂದಿಪೆ ( 1 , 1 )
ಒಂದಿರಲಿ ( 4 , 4 )
ಒಂದಿರಲೀ ( 1 , 1 )
ಒಂದಿರುವೆ ( 1 , 1 )
ಒಂದಿರೆ ( 1 , 1 )
ಒದಿಲಿ ( 1 , 1 )
ಒಂದಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಒಂದಿಲ್ಲದ ( 1 , 1 )
ಒಂದಿಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಒಂದಿಲ್ಲಾತುಚ್ಛಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಒಂದಿಷ್ಟನರಿಯೆನು ( 1 , 1 )
ಒಂದಿಷ್ಟನ್ನವನಿಕ್ಕವ್ವ ( 1 , 1 )
ಒಂದಿಷ್ಟಾದರು ( 1 , 1 )
ಒಂದಿಷ್ಟು ( 16 , 9 )
ಒದಿಸಿಕೊಂಡ ( 1 , 1 )
ಒಂದಿಸಿದವರ ( 1 , 1 )
ಒಂದಿಹುದೂ ( 1 , 1 )
ಒಂದೀಗ ( 1 , 1 )
ಒಂದು ( 383 , 71 )
ಒಂದು- ( 2 , 2 )
ಒಂದುಅಂಕಣ ( 1 , 1 )
ಒಂದುಅರೆವಾಸಿಯಾದಂಥವರ ( 1 , 1 )
ಒಂದುಆರುದಿನ ( 1 , 1 )
ಒಂದುಎಡಕೆ ( 1 , 1 )
ಒಂದುಕಾಲಕೆ ( 1 , 1 )
ಒಂದುಕಾಸಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಒಂದುಕಾಸುತೆರಿಗೆಯ ( 1 , 1 )
ಒಂದುಕುಡಿತೆ ( 1 , 1 )
ಒಂದುಕೂಡಿರುವ ( 1 , 1 )
ಒಂದುಕೊಡುವೆ ( 1 , 1 )
ಒಂದುಕೌತುಕಕೋಲಅಮ್ಮಾ ( 1 , 1 )
ಒಂದುಕ್ಷಣದೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಒಂದುಗಳಿಗಿ ( 1 , 1 )
ಒಂದುಗಳಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಒದುಗುವ ( 1 , 1 )
ಒದುಗುವಿ ( 1 , 1 )
ಒದುಗುವ್ಹಾಂಗ ( 1 , 1 )