ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಘನಸುಖದಧಿಷ್ಠಾನ ( 1 , 1 )
ಘನಸುಖದಾಟ ( 2 , 1 )
ಘನಸುಖದಾತ ( 1 , 1 )
ಘನಸುಖದಾಯಕ ( 5 , 1 )
ಘನಸುಖದಾಯಕನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಘನಸುಖದಾಯಿಣಿ ( 1 , 1 )
ಘನಸುಖದಿರಲಿ ( 1 , 1 )
ಘನಸುಖದೊಳಗಿರಿಸಿದೆ ( 1 , 1 )
ಘನಸುಖದೊಳು ( 3 , 1 )
ಘನಸುಖದೊಳುಕೂಡಿ ( 1 , 1 )
ಘನಸುಖದೋರುವ ( 1 , 1 )
ಘನಸುಖಪಡೆದ ( 1 , 1 )
ಘನಸುಖಲೋಲ ( 1 , 1 )
ಘನಸುಖವನೆ ( 1 , 1 )
ಘನಸುಖವಾಸದೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಘನಸುಖವು ( 2 , 1 )
ಘನಸುಖಸಾಂಧ್ರ ( 1 , 1 )
ಘನಸುಖಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ( 1 , 1 )
ಘನಸುಖಾ ( 1 , 1 )
ಘನಸುಗುಣಿ ( 1 , 1 )
ಘನಸುಗುಣೀ ( 1 , 1 )
ಘನಸುತರಮ್ಮಜಂಗಮವೇ ( 1 , 1 )
ಘನಸುಂದರ ( 4 , 3 )
ಘನಸುಮಶರದಹನ ( 1 , 1 )
ಘನಸುರ ( 1 , 1 )
ಘನಸುರಿಸೊ ( 1 , 1 )
ಘನಸುವ್ಯೋಮಾಸುರನ ( 1 , 1 )
ಘನಸುವ್ರತವನೆ ( 1 , 1 )
ಘನಸೂತ್ರ ( 1 , 1 )
ಘನಸೇವೆಯ ( 1 , 1 )
ಘನಸೇವೆಯನು ( 1 , 1 )
ಘನಸೌಖ್ಯ ( 1 , 1 )
ಘನಸೌಖ್ಯವನ್ನಿತ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಘನಸೌಖ್ಯಾಕರ ( 1 , 1 )
ಘನಸ್ತನಯುಗಳ ( 1 , 1 )
ಘನಸ್ಫುರಣ ( 2 , 1 )
ಘನಸ್ಫುರಣವು ( 1 , 1 )
ಘನಸ್ಫೂರ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಘನಸ್ಮøತಿ ( 1 , 1 )
ಘನಸ್ವರ ( 1 , 1 )
ಘನಸ್ವರೂಪನ ( 1 , 1 )
ಘನಸ್ವಾತ್ಮರಂಜನಾ ( 1 , 1 )
ಘನಸ್ವಾಮಿ ( 2 , 2 )
ಘನಹರಿಯ ( 1 , 1 )
ಘನಹರುಷ ( 1 , 1 )
ಘನಹರುಷದಲಿ ( 1 , 1 )
ಘನಹರುಷದಿ ( 1 , 1 )
ಘನಹಾಸ್ಯಗೈಯುತ ( 1 , 1 )
ಘನಹಿಮ ( 1 , 1 )
ಘನಹೆನ್ನವಿಠ್ಠಲಾ ( 1 , 1 )