ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಎತ್ತುಗಳ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತುಗಳು ( 1 , 1 )
ಎತ್ತುಗಳುದಾಂತಿ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತುತ ( 4 , 3 )
ಎತ್ತುತರಾಜೀವನಾಭನೆ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತುತಾ ( 2 , 1 )
ಎತ್ತುವ ( 5 , 4 )
ಎತ್ತುವನು ( 1 , 1 )
ಎತ್ತುವನೊ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತುವರೇ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತುವುದು ( 1 , 1 )
ಎತ್ತುವೆ ( 5 , 5 )
ಎತ್ತುವೆನಾರತಿಯ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತೆ ( 3 , 3 )
ಎತ್ತೆತ್ತ ( 7 , 5 )
ಎತ್ತೆತ್ತಲು ( 2 , 2 )
ಎತ್ತೆತ್ತೆನುಡಿವನು ( 1 , 1 )
ಎತ್ತೆನಿಸೆ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತೆನೆಂದೂ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತೆಳೆದಾಡುವಗಾಣ9ಹುಸಿನುಡಿವ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತೇ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತೊಯಿವ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತೋ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತೋದೆಯಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತ್ಯಾಕಳಕಾಯ್ದ ( 1 , 1 )
ಎಂತ್ಯಂದು ( 1 , 1 )
ಎತ್ಯಾಡಿಸುವಂತೆ ( 1 , 1 )
ಎಂತ್ಯೆಂದು ( 1 , 1 )
ಎಂತ್ಯೆನಿಸುವಳು ( 1 , 1 )
ಎತ್ರದ್ಯಕೊಂಬುವರು ( 1 , 1 )
ಎಂಥ ( 68 , 29 )
ಎಂಥÀ ( 1 , 1 )
ಎಂಥಗಟ್ಟಿಗ ( 1 , 1 )
ಎಂಥಗತಿಯ ( 1 , 1 )
ಎಂಥನಗರ ( 1 , 1 )
ಎಂಥವ ( 1 , 1 )
ಎಂಥವನ ( 1 , 1 )
ಎಂಥವನಿವ ( 2 , 2 )
ಎಂಥವನಿವಾ ( 1 , 1 )
ಎಂಥವನು ( 2 , 1 )
ಎಂಥವನೆ ( 1 , 1 )
ಎಂಥವರಕೆ ( 1 , 1 )
ಎಂಥವರಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಎಂಥವರಿಗೆ ( 2 , 1 )
ಎಂಥಸಮಯವನು ( 1 , 1 )
ಎಂಥಹವರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಎಂಥಾ ( 30 , 21 )
ಎಂಥಾ-----------ಈಗ ( 1 , 1 )
ಎಂಥಾಕಿ ( 2 , 2 )
ಎಂಥಾತ ( 2 , 2 )