ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಖಾರದಪ್ಪಳ ( 1 , 1 )
ಖಾರವನೊತ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಖಾರುಳ್ಳ ( 1 , 1 )
ಖಾಲಿಯಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಖಾಸವು ( 1 , 1 )
ಖಾಸಾ ( 1 , 1 )
ಖಿಗಿಲಿಗಳೋ ( 1 , 1 )
ಖಿಣಿ ( 2 , 2 )
ಖಿಣಿಖಿಣಿ ( 1 , 1 )
ಖಿಣಿಲೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಖಿನ್ನ ( 3 , 3 )
ಖಿನ್ನತೆ ( 1 , 1 )
ಖಿನ್ನತೆಯನಾಂತೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ಖಿನ್ನತೆಯು ( 1 , 1 )
ಖಿನ್ನತ್ವಗೊಳ್ಳದೆ ( 1 , 1 )
ಖಿನ್ನನಾಗಿ ( 4 , 3 )
ಖಿನ್ನನಾಗಿ2 ( 1 , 1 )
ಖಿನ್ನನಾಗಿರುವೆ ( 1 , 1 )
ಖಿನ್ನನಾಗಿಹೆ ( 1 , 1 )
ಖಿನ್ನನಾಗುತ ( 1 , 1 )
ಖಿನ್ನನಾಗುತಲಿನಿನ್ನನು ( 1 , 1 )
ಖಿನ್ನನಾಗುವದೇತಕೊ ( 1 , 1 )
ಖಿನ್ನನಾಗುವುದು ( 1 , 1 )
ಖಿನ್ನನಾದೆ ( 1 , 1 )
ಖಿನ್ನನಾದೆನೊ ( 1 , 1 )
ಖಿನ್ನನುಡಿಗಳ ( 1 , 1 )
ಖಿನ್ನರ ( 1 , 1 )
ಖಿನ್ನವಳಿದು ( 1 , 1 )
ಖಿನ್ನವಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಖಿಲ- ( 1 , 1 )
ಖಿಲ-ಭಂಜನಮೂರ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಖಿಲಭವ ( 1 , 1 )
ಖಿಲಲೋಕ ( 1 , 1 )
ಖಿಲವಾಯ್ತು1ಸ್ನಾನವು ( 1 , 1 )
ಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ( 1 , 1 )
ಖಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಖಿಳನೆನಿಸು ( 1 , 1 )
ಖೀ(ಕೀ) ( 2 , 2 )
ಖುದನೆ ( 1 , 1 )
ಖುದಾ ( 1 , 1 )
ಖುದಾಕಾ ( 3 , 1 )
ಖುದ್ ( 1 , 1 )
ಖುರದ ( 2 , 1 )
ಖುರಪುಟಧ್ವನಿ ( 1 , 1 )
ಖುರಾನ್ ( 1 , 1 )
ಖುರಿ ( 2 , 2 )
ಖುಲ್ಲ ( 29 , 16 )
ಖುಲ್ಲಕಂಸನು ( 1 , 1 )
ಖುಲ್ಲಕೀಚಕನೊದೆದು ( 1 , 1 )
ಖುಲ್ಲತನದಿಂ ( 2 , 2 )