ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಏವೇಳೆಯು ( 1 , 1 )
ಏಸಪರಾಧ ( 1 , 1 )
ಏಸಪರಾಧಗಳೆಣಿಸದೆ ( 1 , 1 )
ಏಸವೊ ( 1 , 1 )
ಏಸು ( 87 , 34 )
ಏಸುಏಸು ( 1 , 1 )
ಏಸುಕಾಲ ( 1 , 1 )
ಏಸುಕಾಲಕು ( 4 , 1 )
ಏಸುಕಾಲಕೆ ( 1 , 1 )
ಏಸುಕಾಲದ ( 1 , 1 )
ಏಸುಕಾಲದಸುಕೃತಫಲವಿದು ( 1 , 1 )
ಏಸುಜನುಮದ ( 1 , 1 )
ಏಸುಜನ್ಮದ ( 3 , 2 )
ಏಸುಜಪಿಸಲು ( 1 , 1 )
ಏಸುದಿನ ( 1 , 1 )
ಏಸುದಿನವಾಯಿತೊ ( 1 , 1 )
ಏಸುಪರಿ ( 3 , 2 )
ಏಸುಬಲ್ಲೆನು ( 1 , 1 )
ಏಸುಬಾರಿ ( 2 , 2 )
ಏಸುಮನ್ನಣೆ ( 1 , 1 )
ಏಸುಮುನಿ ( 1 , 1 )
ಏಸುರಾಪಾಯ್ಗೆ ( 1 , 1 )
ಏಸುರೂಪಾಯ್ಗೆ ( 1 , 1 )
ಏಸೂರಿಗ್ಹೋದರೂ ( 1 , 1 )
ಏಸೆಂದು ( 1 , 1 )
ಏಸೆಸೊ ( 1 , 1 )
ಏಸೇಸು ( 20 , 15 )
ಏಸೇಸೋ ( 1 , 1 )
ಏಸೊ ( 5 , 3 )
ಏಸೊಂದಿಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಏಸೊಂದು ( 1 , 1 )
ಏಸೋ ( 4 , 3 )
ಏಳ ( 2 , 2 )
ಏಳಂತಸ್ತಿನ ( 1 , 1 )
ಏಳದ ( 2 , 1 )
ಏಳದಂತಾಗಿದೆ ( 1 , 1 )
ಏಳದಲಿಹನುಸಾಧುವ ( 1 , 1 )
ಏಳದವನನು ( 1 , 1 )
ಏಳದು ( 1 , 1 )
ಏಳದೆ ( 2 , 2 )
ಏಳದೇ ( 1 , 1 )
ಏಳನಾರತಿಯಾ ( 1 , 1 )
ಏಳನು ( 2 , 2 )
ಏಳನೆ ( 1 , 1 )
ಏಳನೆಯ ( 2 , 1 )
ಏಳನೆಯಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಏಳನೇ ( 2 , 2 )
ಏಳಬೀಳ ( 1 , 1 )
ಏಳಬೇಕು ( 2 , 2 )
ಏಳಬೇಕೋ ( 1 , 1 )