ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಆಜ್ಞೆ ( 9 , 7 )
ಆಜ್ಞೆಗಳ ( 1 , 1 )
ಆಜ್ಞೆಧರಿಸುತ ( 1 , 1 )
ಆಜ್ಞೆಯ ( 8 , 8 )
ಆಜ್ಞೆಯಂತಿರದೆಬರಿಯ ( 1 , 1 )
ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ( 1 , 1 )
ಆಜ್ಞೆಯಂತೇ ( 1 , 1 )
ಆಜ್ಞೆಯಂದದಿ ( 1 , 1 )
ಆಜ್ಞೆಯನೀಯಲುದೇವ ( 1 , 1 )
ಆಜ್ಞೆಯನು ( 1 , 1 )
ಆಜ್ಞೆಯಲಿ ( 2 , 1 )
ಆಜ್ಞೆಯಿಂ ( 2 , 1 )
ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ( 6 , 4 )
ಆಜ್ಞೆಯಿಂದಲಿ ( 2 , 2 )
ಆಜ್ಞೆಯಿಂದಲುದ್ಧವ ( 1 , 1 )
ಆಜ್ಞೆಯಿಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಆಜ್ಞೆಯೊಳಿರುವುದು ( 1 , 1 )
ಆಜ್ಞೆಳೆಂದೆನಿಸಿಹಳುಮಾನನಿಧಿ ( 1 , 1 )
ಆಜ್ಞೇಗೆ ( 2 , 1 )
ಆಜ್ಞೇಯವನೇರಿಹರಿದು ( 1 , 1 )
ಆಜ್ಯ ( 1 , 1 )
ಆಜ್ಯತಂಡುಲ ( 1 , 1 )
ಆಜ್ಯನೀಡಿ ( 1 , 1 )
ಆಜ್ಯವ ( 2 , 2 )
ಆಜ್ಯವನುತುಂಬಿ ( 1 , 1 )
ಆಟ ( 32 , 21 )
ಆಟ1 ( 1 , 1 )
ಆಟಂಕಮುನಿಲ್ಪಿಬ್ರೋವು ( 1 , 1 )
ಆಟಕಾಣುವವಿದ್ಯೆಪಸುಜನಸನ್ನುತತವ ( 1 , 1 )
ಆಟಕಾಯಿತು ( 1 , 1 )
ಆಟಕಾಳಿ ( 1 , 1 )
ಆಟಕಿಯ ( 1 , 1 )
ಆಟಕೂಟ ( 1 , 1 )
ಆಟಕೆ ( 3 , 3 )
ಆಟಕ್ಕೆ ( 2 , 2 )
ಆಟಗಳ ( 4 , 4 )
ಆಟಗಳನು ( 1 , 1 )
ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಆಟಗಳಾಡಿ ( 2 , 2 )
ಆಟಗಳಾಡಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಆಟಗಳಿಂದಕೆಲಹೊತ್ತು ( 1 , 1 )
ಆಟಗಳು ( 2 , 2 )
ಆಟಗಳೆಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಆಟಗಳೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಆಟತಾಳ ( 2 , 1 )
ಆಟತೋರುತಭೃತ್ಯ ( 1 , 1 )
ಆಟದ ( 3 , 2 )
ಆಟದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಆಟದಿ ( 5 , 5 )
ಆಟದೆ ( 1 , 1 )