ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಘನವಾಗೆಬಡಬಡಿಪ ( 1 , 1 )
ಘನವಾಗ್ಯದ ( 1 , 1 )
ಘನವಾಗ್ಹೊಳೆಯುತದೆ ( 1 , 1 )
ಘನವಾಘ್ಯಾನೆ ( 1 , 1 )
ಘನವಾತ ( 1 , 1 )
ಘನವಾತನಪದ ( 1 , 1 )
ಘನವಾದ ( 17 , 14 )
ಘನವಾದರ ( 1 , 1 )
ಘನವಾದಲಂಕಾರವನೆ ( 1 , 1 )
ಘನವಾದಾ ( 1 , 1 )
ಘನವಾದಾಳಿವರಿದಾ ( 1 , 1 )
ಘನವಾದುದಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ಘನವಾದ್ದು ( 1 , 1 )
ಘನವಾಯಿತಲ್ಲಾ ( 1 , 1 )
ಘನವಾಯಿತಿಂದಿಲಿಂದಮನೆಯೊಳು ( 1 , 1 )
ಘನವಾಯಿತು ( 2 , 2 )
ಘನವಾಯಿತೇ ( 1 , 1 )
ಘನವಾಯ್ತು ( 3 , 3 )
ಘನವಾರಿ ( 1 , 1 )
ಘನವಾಲದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಘನವಾಹ ( 2 , 2 )
ಘನವಾಹನಗಳ ( 1 , 1 )
ಘನವಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ಘನವಿದ್ಯಾತುರಗೆ ( 1 , 1 )
ಘನವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ( 1 , 1 )
ಘನವಿದ್ಯಾಯುತವು ( 1 , 1 )
ಘನವಿಭವದಿ ( 1 , 1 )
ಘನವಿರಲಿ ( 1 , 1 )
ಘನವಿಲಾಸನ ( 1 , 1 )
ಘನವಿವೇಕದಲಿ ( 1 , 1 )
ಘನವಿವೇಕದಾ ( 1 , 1 )
ಘನವಿವೇಕವಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಘನವಿಷಯಂಗಳ ( 1 , 1 )
ಘನವು ( 14 , 10 )
ಘನವುಒತ್ತೊತ್ತು ( 1 , 1 )
ಘನವೂನೆನೆಯಲೆರಡಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಘನವೆ ( 13 , 6 )
ಘನವೆ-ನಿತ್ಯಾತ್ಮಕವನಜಭವಾದಿಗಳನು ( 1 , 1 )
ಘನವೆಂದು ( 2 , 2 )
ಘನವೆನಲು ( 1 , 1 )
ಘನವೆನಿಪ ( 1 , 1 )
ಘನವೆನಿಪಸಂಸ್ಕಾರದುಷ್ಕರ್ಮಾಖ್ಯವನಭಂಗಾ ( 1 , 1 )
ಘನವೆನಿಸು ( 1 , 1 )
ಘನವೆಲೊ ( 1 , 1 )
ಘನವೇ ( 2 , 2 )
ಘನವೇಣಿ ( 1 , 1 )
ಘನವೇಣುಪುರವಾಸೆ ( 1 , 1 )
ಘನವೇದಘೋಷದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಘನವೇನಿಲ್ಲಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಘನವೇನು ( 1 , 1 )