ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಅಖಿಳಪ್ರದನ ( 1 , 1 )
ಅಖಿಳಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕ ( 1 , 1 )
ಅಖಿಳರನು ( 1 , 1 )
ಅಖಿಳರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಖಿಳರೂ ( 1 , 1 )
ಅಖಿಳರೊಳು ( 1 , 1 )
ಅಖಿಳಲೋಕೇಶಗೆಶಂಭು ( 1 , 1 )
ಅಖಿಳಲೋಕೈಕ ( 2 , 2 )
ಅಖಿಳವಕೊಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಅಖಿಳವಸ್ತು ( 1 , 1 )
ಅಖಿಳವೆಲ್ಲವ ( 1 , 1 )
ಅಖಿಳವೇದೋದ್ಧಾರ ( 1 , 1 )
ಅಖಿಳವ್ಯಾಪಕನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಅಖಿಳಶ್ರುತಿಯರಸೆ ( 1 , 1 )
ಅಖಿಳಾಗಮಕೆ ( 1 , 1 )
ಅಖಿಳಾಗಮಸ್ತುತನೆ ( 1 , 1 )
ಅಖಿಳಾಗಮಾವೇತ್ತ ( 1 , 1 )
ಅಖಿಳಾಜಾಂಡದಿ ( 1 , 1 )
ಅಖಿಳಾಂಡಕೋಟಿ ( 3 , 2 )
ಅಖಿಳಾಂಡಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕ ( 1 , 1 )
ಅಖಿಳಾಂಡಗಳನ್ನು ( 1 , 1 )
ಅಖಿಳಾಂಡನಾಯಕ ( 1 , 1 )
ಅಖಿಳಾಂಡನಾಯಕಿ ( 1 , 1 )
ಅಖಿಳಾಭರಣದ್ವೇಷಕೃತ ( 1 , 1 )
ಅಖಿಳಾಮರಸ್ತೋಮ ( 1 , 1 )
ಅಖಿಳಾಮರೇಶ ( 1 , 1 )
ಅಖಿಳಾರ್ಥಗಳನು ( 1 , 1 )
ಅಖಿಳಾವನಿ ( 1 , 1 )
ಅಖಿಳಿರು ( 1 , 1 )
ಅಖಿಳೇಶ ( 1 , 1 )
ಅಖಿಳೇಶ್ವರಿ ( 1 , 1 )
ಅಖಿಳೇಶ್ವರಿಸುಭಜೆ ( 1 , 1 )
ಅಖಿಳೇಷ್ಟ ( 1 , 1 )
ಅಖಿಳೊಪ್ಪಿರಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಅಖಿಳೋತ್ಸವ ( 1 , 1 )
ಅಖೀಳ ( 1 , 1 )
ಅಖುವಾಹನ ( 2 , 2 )
ಅಖುವೈರಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಗ ( 44 , 28 )
ಅಂಗ- ( 1 , 1 )
ಅಂಗÀದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಕರಣಗಳ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಕೆ ( 2 , 2 )
ಅಂಗಕ್ಕೆ ( 3 , 3 )
ಅಂಗಗಳ ( 2 , 1 )
ಅಂಗಗಳನೊರೆಸುತಲಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಗಳಲಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಗಗಳಿಂದ ( 2 , 2 )
ಅಂಗಗಳು ( 2 , 2 )
ಅಂಗಗಳೊಳ್ ( 1 , 1 )