ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಗಟ್ಟ್ಯಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಗಟ್ಯಾಗಿ ( 4 , 4 )
ಗಂಟ್ಹಾಕಿ ( 1 , 1 )
ಗಂಟ್ಹಾಕು ( 1 , 1 )
ಗಂಟ್ಹೊತ್ತು ( 1 , 1 )
ಗಂಡ ( 101 , 39 )
ಗಂಡ(ಅ?) ( 1 , 1 )
ಗಡ1 ( 3 , 3 )
ಗಡ2 ( 1 , 1 )
ಗಡ3 ( 2 , 2 )
ಗಡಅಚ್ಯುತಾನಂತನ ( 1 , 1 )
ಗಂಡಅತ್ತಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಗಂಡಇಭನಕ್ರನೊಳ ( 1 , 1 )
ಗಂಡಕಂಡರೆ ( 1 , 1 )
ಗಡಕಡಿ ( 1 , 1 )
ಗಡಕಡಿದು ( 1 , 1 )
ಗಡಕವಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಗಂಡಕಿ ( 2 , 2 )
ಗಂಡಕಿಯಿಂದ ( 1 , 1 )
ಗಂಡಕಿಹೇಮ ( 1 , 1 )
ಗಂಡಕೀ ( 1 , 1 )
ಗಂಡಕೀಶಿಲೆ ( 1 , 1 )
ಗಡಕುರುಜರೆದೆ ( 1 , 1 )
ಗಡಕ್ರೋಧದಿ ( 1 , 1 )
ಗಡಗಡ ( 9 , 6 )
ಗಡಗಡನೆ ( 3 , 3 )
ಗಡಗಡಸದೃಢದಯಿಡುತೋಡೋಡಿ ( 1 , 1 )
ಗಂಡಗಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಗಡಗಿಯ ( 1 , 1 )
ಗಡಗಿಯನು ( 1 , 1 )
ಗಡಗಿಯಿರಲಿದನರಿಯದವರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಗಡಗುರುದ್ವಾರದಲಿಹರಿದೊರಕುವನು ( 1 , 1 )
ಗಂಡಗೆ ( 3 , 2 )
ಗಂಡಗೆಂದು ( 1 , 1 )
ಗಡಚಿನ ( 1 , 1 )
ಗಡಜೀವಿಯಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಗಡಣ ( 3 , 3 )
ಗಡಣಂಗಳ ( 1 , 1 )
ಗಡಣದ ( 1 , 1 )
ಗಡಣದಣಿಯದು ( 1 , 1 )
ಗಡಣದಲಿ ( 1 , 1 )
ಗಡಣದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಗಡಣದಿಂದಿಹ ( 1 , 1 )
ಗಡಣರಿಯದೆ ( 1 , 1 )
ಗಡಣವ ( 1 , 1 )
ಗಡಣವನು ( 1 , 1 )
ಗಡಣವಿದ್ಯವನಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ಗಡಣೆಗಳ ( 1 , 1 )
ಗಡಣೆಗಾರದೆ ( 1 , 1 )
ಗಂಡತ್ತಿಗಳಿಗೆ ( 1 , 1 )