ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಈವೆ ( 7 , 7 )
ಈವೆನೆಂದ1 ( 1 , 1 )
ಈವೆನೆನುತ ( 1 , 1 )
ಈವೋರು ( 1 , 1 )
ಈವ್ರತಕಾಗಲಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಈವ್ಹನು ( 1 , 1 )
ಈವ್ಹಾಭಕ್ತರ ( 1 , 1 )
ಈಶ ( 142 , 53 )
ಈಶ-ಪ್ರಸನ್ನ ( 1 , 1 )
ಈಶ-ವೀಶ-ವಾಹನಗೀಸಚರಾಚರ ( 1 , 1 )
ಈಶಕಮಲಕರ ( 1 , 1 )
ಈಶಕುಧರ ( 1 , 1 )
ಈಶಕುನ ( 1 , 1 )
ಈಶಕೇಶವ ( 1 , 1 )
ಈಶಕೋಟಿ ( 2 , 2 )
ಈಶಕೋಟಿಯೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಈಶಗಿಂದಧಿಕ ( 1 , 1 )
ಈಶಗೆ ( 8 , 5 )
ಈಶಗೆಭಾಸುರತನಕ ( 1 , 1 )
ಈಶಗೆಸಜ್ಜನನಿವಹಾರಾದಿತಗೆಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಮಾರ್ತಾಂಡ ( 1 , 1 )
ಈಶಜಾತ ( 1 , 1 )
ಈಶಜೀವರಾ ( 1 , 1 )
ಈಶಣತ್ರಯದ ( 1 , 1 )
ಈಶಣತ್ರಯವನ್ನು ( 1 , 1 )
ಈಶತತ್ವವಾದಸುಧೆಯ ( 1 , 1 )
ಈಶತ್ವ ( 1 , 1 )
ಈಶದಜ್ಞಾನ ( 1 , 1 )
ಈಶದಾಮೋದರ ( 1 , 1 )
ಈಶದಾಸರ ( 1 , 1 )
ಈಶದಿಕ್ಪಾ ( 1 , 1 )
ಈಶದ್ಯುಧರಾ ( 1 , 1 )
ಈಶನ ( 20 , 12 )
ಈಶನಂಘ್ರಿಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಈಶನಜ್ಞೆ ( 1 , 1 )
ಈಶನಂತಿರೆ ( 1 , 1 )
ಈಶನಂತೆ ( 1 , 1 )
ಈಶನಂದದಿ ( 1 , 1 )
ಈಶನಂದನ ( 1 , 1 )
ಈಶನನ್ನು ( 3 , 3 )
ಈಶನರಿತ ( 1 , 1 )
ಈಶನಲಿ ( 1 , 1 )
ಈಶನಲ್ಲವೆ ( 1 , 1 )
ಈಶನಲ್ಲಿ ( 2 , 2 )
ಈಶನಹುದೊ ( 1 , 1 )
ಈಶನಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಈಶನಾಜ್ಞೆ ( 1 , 1 )
ಈಶನಾಣೆ ( 1 , 1 )
ಈಶನಾದ ( 1 , 1 )
ಈಶನಾಧೀನ ( 1 , 1 )
ಈಶನಾಧೀಶವೆಂಬುದೆ ( 1 , 1 )