ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾದೆಹರಿಕೃಷ್ಣರಾಯನ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ( 3 , 2 )
ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಂದ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಣನೆ ( 2 , 2 )
ಲಕ್ಷ್ಮಣನೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಣನೆಂಬನಾಮವ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಣನೊಡಗೂಡಿ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಣನೊಡನೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಣನೊಡನೆನೀತನೀ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ರಾಣದಾತಾರ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಣರ ( 2 , 2 )
ಲಕ್ಷ್ಮಣರನೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಣರಿಂದ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಣರೆಂಬರನ್ನ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಣರೊಡಗೊಂಡು ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಣವಾಗಿರುವಂಥ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಣವಿವೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಣವೆರಸಿ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಣಸಹಿತ6 ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಣಸೇವ್ಯಶ್ರೀರಾಮಸೀತಾ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಗ್ರಜ ( 5 , 5 )
ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಗ್ರಜಜನಕ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಗ್ರಜನಾಜ್ಞೆಯೆಂದು ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಗ್ರಜನು ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಗ್ರಜನೆ ( 2 , 2 )
ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಗ್ರಜನೆ3 ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಗ್ರಜನೇ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಣಾದಿ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಣಾದಿಗಳೊಡನೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯೆಂದು ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮನಣ್ಣಾ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯಾ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಾಶ್ರಯ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ( 46 , 24 )
ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಳತ್ರಾ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ ( 2 , 2 )
ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತನೀನಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತಯೆನ್ನಯ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತಾ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಿಕೃತಿ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಿಗರಸನು ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ( 7 , 6 )
ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆರಗಿ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಿಜರಿಪೀತಾಂಬರ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಿತಾನು ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ( 3 , 3 )