ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ದಡ್ಡನಿಗೆ ( 1 , 1 )
ದಡ್ಡನಿವನೆ ( 1 , 1 )
ದಡ್ಡನು ( 1 , 1 )
ದಡ್ಡನೆಂದೊರೆದ ( 1 , 1 )
ದಡ್ಡನೆನಿಸು ( 1 , 1 )
ದಡ್ಡನೆಂಬುದ ( 1 , 1 )
ದಡ್ಡರನು ( 1 , 1 )
ದಡ್ಡರೆನ್ನುತ ( 1 , 1 )
ದಡ್ಡಾಯಿತಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ದಡ್ಡುಕೇಸಕ್ಕಿಯ ( 1 , 1 )
ದಢದಢ ( 1 , 1 )
ದಢನೆ ( 1 , 1 )
ದಢೀಯ ( 1 , 1 )
ದಣ ( 1 , 1 )
ದಣಕೊಂಡೆ ( 1 , 1 )
ದಣಕೊಲಾರೆನೊಅಡಿಗಡಿಗೊಗೆದ ( 1 , 1 )
ದಣಘನ ( 1 , 1 )
ದಣದೇನಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ದಣಯೆನೊ ( 1 , 1 )
ದಣವದ್ಯಾಕೆ ( 1 , 1 )
ದಣವಿಕಿಯ ( 1 , 1 )
ದಣವಿನಿಂ ( 1 , 1 )
ದಣಿ ( 4 , 4 )
ದಣಿದ ( 1 , 1 )
ದಣಿದಣಿದು ( 1 , 1 )
ದಣಿದಣಿಸುತಲಿ ( 1 , 1 )
ದಣಿದಮೇಲೆನಾಚಿಕಿನ್ಯಾರಿಗಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ದಣಿದರ ( 1 , 1 )
ದಣಿದರು ( 2 , 2 )
ದಣಿದರುನಿನ್ನ ( 1 , 1 )
ದಣಿದರೇನುದರ್ಪಕನಯ್ಯನ ( 1 , 1 )
ದಣಿದರ್ಹದಿನೆಂಟು ( 1 , 1 )
ದಣಿದವೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ದಣಿದಾಡುತಿದೆ ( 1 , 1 )
ದಣಿದಿ ( 1 , 1 )
ದಣಿದಿದೆ ( 1 , 1 )
ದಣಿದಿಯಾತಕೋ ( 1 , 1 )
ದಣಿದಿಹೆ ( 1 , 1 )
ದಣಿದು ( 24 , 16 )
ದಣಿದುಂಡುಗೋವಳೇರಂತೆ ( 1 , 1 )
ದಣಿದುಸ್ನಾನ ( 1 , 1 )
ದಣಿದುಹೋಯಿತು ( 1 , 1 )
ದಣಿದೆ ( 9 , 5 )
ದಣಿದೆಂದು ( 1 , 1 )
ದಣಿದೆನಲ್ಲದೆನಾರಾಯಣ ( 1 , 1 )
ದಣಿದೆನಿಂದು ( 1 , 1 )
ದಣಿದೆನೀವ ( 1 , 1 )
ದಣಿದೆನು ( 1 , 1 )
ದಣಿದೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ದಣಿದೆಲ್ಲೊ ( 1 , 1 )